Begroting 2017

Grote projecten

Onderdeel

Stand van zaken 2e bestuursrapportage 2016

Realiseren maatschappelijke effecten

Uitvoering van de Participatiewet waarbij iedereen naar vermogen kan meedoen en participatie betaalbaar blijft.

Politiek-bestuurlijk en draagvlak

Met het beleidsplan Sociaal Domein heeft de gemeenteraad eind 2014 het beleidskader voor de uitvoering van de Participatiewet vastgesteld. Voor de doorontwikkeling van het (uitvoerings)beleid stelden we een bestuursopdracht Participatiewet 2015-2016 vast. De doelstellingen op het gebied van werk en inkomen voor deze raadsperiode zijn vastgelegd in het Beleidskader 2014-2018.
In september 2015 stelden de colleges van de negen WVS-gemeenten het herstructureringsplan ‘WVS-groep: werk in uitvoering’ vast, waarmee toekomstscenario en transitieplan voor WVS bepaald zijn. Middels de Vervolg-bestuursopdracht Herstructurering WVS en ketensamenwerking wordt momenteel de doorontwikkeling van WVS tot leerwerkbedrijf verder vorm gegeven.

Algemene en externe omgeving

Partners gemeenten (5 Werkpleingemeenten en 8 WVS gemeenten), WVS-groep, Werkplein Hart van West-Brabant, onderwijs en ondernemers. De  cliënten nemen we mee middels externe adviesraden en cliëntenraden.

Veiligheid

n.v.t.

Financiën

In 2015 is sprake geweest van een budgettaire overschrijding op de uitkeringslasten. Enerzijds is dit het gevolg geweest van een toegenomen aantal bijstandsgerechtigden, anderzijds door een aanzienlijke korting op de rijksbijdrage BUIG door de invoering van een nieuw verdeelmodel. In de Kadernota namen we hiervoor een taakstelling op om in  de periode tot 2019 de bijstandslasten gefaseerd terug te dringen. Hoewel de taakstelling voor 2016 op de uitkeringslasten naar verwachting niet gerealiseerd gaat worden, heeft een herziening van het nieuwe verdeelmodel BUIG voor 2016 weer een aanzienlijke toename van het BUIG-budget tot gevolg gehad. Per saldo zal dit voor 2016 nog een klein negatief resultaat op de jaarrekening 2016 betekenen.
Met de komst van de Participatiewet is er sterk bezuinigd op het budget voor de sociale werkvoorziening. Vooralsnog kunnen deze bezuinigingen opgevangen worden binnen de exploitatie van WVS-groep. Voor de middellange termijn moet de omvorming van WVS tot leerwerkbedrijf (conform herstructureringsplan) bijdragen aan het beperken van de exploitatiekosten.

Planning

De bestuursopdracht Participatiewet 2015-2016 kent een tijdsplanning voor afronding van de verschillende uit te werken beleids- en uitvoeringsvraagstukken. In de eerste helft van 2016 zijn verschillende onderdelen reeds uitgewerkt.
De herstructurering van WVS wordt verder vormgegeven door uitwerking van de Vervolg-bestuursopdracht Herstructurering WVS en ketensamenwerking. Via deze bestuursopdracht zal de
omvorming van WVS tot leerwerkbedrijf verder gestalte moet krijgen in de tweede helft van 2016.

Kwaliteit uitvoering

De uitvoering van de Participatiewet vindt met name plaats binnen het Werkplein Hart van West-Brabant en WVS. Met beide organisaties is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan, waarin de  te verwachten resultaten en kwaliteiteisen zijn vastgelegd.

Capaciteit organisatie en samenwerking partners

Op beleidsmatig vlak werken we samen met de Werkplein gemeenten Zundert, Rucphen, Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. Daarnaast stemmen we  beleid zoveel als mogelijk af met 16 regiogemeenten op rpA-niveau (regionaal platform Arbeidsmarktbeleid). In dit verband zoeken we eveneens de samenwerking met werkgevers en het onderwijsveld.
Ten aanzien van de herstructurering WVS werken we samen met de 8 andere WVS-gemeenten.

Risico’s

De instroom in bijstand is ook in de eerste helft van 2016 hoog gebleken. Daar komt bij dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor personen behorend tot de doelgroep van de Participatiewet achter blijft. Dit heeft tot gevolg dat de taakstelling op de uitkeringslasten in 2016 naar verwachting niet gehaald zal worden.

De bezuinigingen op het rijksbudget voor de sociale werkvoorziening zullen voor een groot deel ‘goedgemaakt’ worden door natuurlijk verloop onder de huidige WVS-werknemers. Wanneer dit verloop achterblijft bij de aannames waar het rijksbudget op is gebaseerd, betekent dit dat de exploitatie van WVS verder onder druk komt te staan.