Begroting 2017

Grote projecten

Onderdeel

Stand van zaken 2e bestuursrapportage 2016

Realiseren maatschappelijke effecten

Iedereen kan meedoen. Participeren in de samenleving, waarbij het bieden van vraaggerichte, integrale ondersteuning centraal staat, passend binnen de sociale leefwereld en mogelijkheden van de cliënt.

Politiek-bestuurlijk en draagvlak

Met de zes samenwerkende gemeenten stelden wij  voor 2016 een bestuursopdracht vast voor de regionale activiteiten in 2016. De lokale activiteiten stelde de gemeenteraad vast met het Beleidskader 2014-2018.

Algemene en externe omgeving

Partners (zorgaanbieders) betrekken wij bij de beleidsontwikkeling. In het kader van het contractmanagement spreken wij onze aanbieders regelmatig, zowel op individuele basis als ook tijdens de overleg- en thematafels. Ook met het oog op het contract 2017 startten wij in maart 2016 overleg op met onze aanbieders. Ook cliënten laten wij via de externe adviesraden en cliëntenraden zo vroeg mogelijk meepraten over uit te werken acties en thema’s van het sociale domein.

Veiligheid

Veiligheid maakt een belangrijk onderdeel uit van de afgesloten contracten met onze zorgaanbieders. Ook voor 2016 hebben wij  de toezichthoudende taak op de Wmo (zowel pro-actief als re-actief) ingekocht bij GGD West-Brabant. Het contract met de GGD scherpten wij aan op basis van de resultaten en ervaringen van de controles over 2015.

Financiën

De tweede bestuursrapportage 2016 geeft het beeld dat we in de pas lopen met de begroting 2016.

Planning

De vervolgactiviteiten met de planning namen wij op in het collegewerkprogramma als uitwerking van het  Beleidskader 2014-2018. Regionaal stelden wij voor 2016 een bestuursopdracht vast  om de transformatie vanaf 2016 vorm te geven.  De nieuwe Wmo-taken zijn per 2015 operationeel, maar vragen nog dermate veel tijd, dat dit ten koste gaat van de capaciteit die beschikbaar is voor het faciliteren van de transformatie en reguliere taken op het gebied van zorg en welzijn.

Kwaliteit uitvoering

De kwaliteitseisen voor de uitvoering namen wij op in de contracten die wij afsloten met de zorgaanbieders. Contractmanagement vindt plaats met de 6 samenwerkende gemeenten door het Inkoopbureau West-Brabant. Cliëntervaring wordt gemeten met een ervaringsonderzoek en de monitor sociaal domein.

Capaciteit organisatie en samenwerking partners

Wij werken samen met de gemeenten Zundert, Moerdijk, Rucphen, Halderberge en Roosendaal. Daarnaast is samenwerking gezocht met zorgaanbieders en welzijnsaanbieders. De samenwerking verloopt goed en wordt ook in 2016 voortgezet. De reguliere capaciteit van de organisatie is op orde, zowel wat betreft de wmo-consulenten als wat betreft de beleids- en ondersteunende functies. Voor de herindicaties persoonsgebonden budgetten als gevolg van de hervorming van de huishoudelijke ondersteuning huurden wij tijdelijk externe krachten in. De middelen hiervoor namen wij op in het dekkingsplan van het gesloten financiële systeem van het sociaal domein.

Risico’s

Als gevolg van nieuwe objectieve verdeelmaatstaven is een korting toegepast op het budget voor 2016.
Binnen het gesloten systeem van het Sociaal Domein is deze korting met de nodige taakstellingen in de begroting 2016 verwerkt. Daarnaast blijft er altijd sprake van een openeinde regeling. Er is inmiddels een aankondiging geweest, dat het Wmo-budget vanaf 2017 naar beneden wordt bijgesteld. In de septembercirculaire ontvangen we hierover concrete informatie.  De borging van de nieuwe taken binnen de organisatie kan ertoe leiden dat de resultaten ten aanzien van de transformatie en andere doelstellingen uit het collegewerkprogramma achterblijven. Naast financiële risico's zijn er in het kader van risicomanagement ook andere risico's, zoals risico's op het gebied van kwaliteit van dienstverlening, juridische en bestuurlijke risico's.