Begroting 2017

3.12 Minima

Doelstelling

Risico

Doelstelling 1, 2 en 3

  • Het huidige economische herstel en (nog beperkt) groeiende werkgelegenheid dringen later door tot de doelgroep rond het sociaal minimum. Dit maakt dat het aantal burgers dat afhankelijk is van een inkomen op het sociaal minimum nog altijd toeneemt.
  • De toename van het aantal statushouders zorgt ook voor een toename van het aantal inwoners dat afhankelijk is van een inkomen op het sociaal minimum
  • Toename van het aantal minima kan een toename in de aanspraak op de minimaregelingen tot gevolg hebben, met als gevolg overschrijding van de budgetten minimabeleid (betreft openeind regeling).
  • Als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen kan het minimabeleid onder druk komen te staan.