Begroting 2017

3.12 Minima

Draagkrachtnorm van 120%

Op onderdelen (maatschappelijke participatie) hebben wij het minimabeleid verruimd. Iedereen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komt in aanmerking voor bijzondere bijstand of de minimaregeling ‘maatschappelijke participatie’. Bijzondere aandacht hebben gezinnen met kinderen. De minimaregeling en bijzondere bijstand hebben een activerend karakter. Wij betrekken onze partners bij activiteiten ter bestrijding van armoede en schuldensituaties.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Bijzondere bijstand
De gemeente zorgt via bijzondere bijstand en minimaregelingen ervoor, dat inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum, kunnen voorzien in de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan.

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BBV

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen

4,13%
(2012)

-

-

-

-

-

Aantal minima (huishoudens) dat gebruik maakt van bijzondere bijstand1

% van huishoudens

7073,9%

6503,7%

6503,7%

6503,7%

6503,7%

6503,7%

1 Bron: eigen meting Werkplein Hart van West-Brabant

Doelstelling 2 Maatschappelijke participatie
De gemeente bevordert dat inwoners met een laag inkomen aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen en voorkomt daarmee sociaal isolement.

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Aantal minima (huishoudens) dat gebruik maakt van gemeentelijke regeling maatschappelijke participatie1

% van huishoudens

427

2,4%

500

3,4%

500

3,4%

500

3,4%

500

3,4%

500

3,4%

1 Bron: eigen meting Werkplein Hart van West-Brabant

Doelstelling 3 schuldhulpverlening
De gemeente bevordert de maatschappelijke participatie van inwoners in een schuldensituatie.

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal huishoudens dat beroep doet op gemeentelijke schuldhulpverlening1

% van huishoudens

176


1%

200


1,1%

200


1,1%

200


1,1%

200


1,1%

200


1,1%

1 Bron: eigen meting/armoedemonitor KWIZ

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

  1. Bijzondere bijstand
  • Voortzetting huidige minimabeleid. Een evaluatie vindt plaats in 2016, waarna eventueel een bijstelling volgt.
  • Samenwerking met en subsidiëring van derden, bijvoorbeeld Stichting Leergeld, Surplus Welzijn, Hulp in nood en Voedselbank
  • Actieve voorlichting en benadering van doelgroepen d.m.v. mailing,  inzet formulierenteam en inzet van de budgetcoaches.
  1. Maatschappelijke participatie
  • Uitvoering geven aan huidige regeling maatschappelijke participatie conform Nota Minimabeleid
  • Bevorderen gebruik regeling maatschappelijke participatie, o.a. via webshop Etten-Leur doet mee.
  1. Schuldhulpverlening
  • Voortzetting huidig beleid schuldhulpverlening.