Begroting 2017

3.11 Inkomen

Werk boven uitkering

Zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente weten in hun eigen inkomen te voorzien en participeren hiertoe naar vermogen op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is werk boven uitkering. Die burgers die (tijdelijk) niet in staat zijn een eigen inkomen te verwerven, komen in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Van personen die aangewezen zijn op een uitkering verwachten we wel dat zij naar vermogen een bijdrage leveren aan de samenleving (tegenprestatie).

Doelstellingen

Doelstelling 1 Inkomensvoorzieningen   
De gemeente biedt iedereen, die niet op een andere wijze in het eigen levensonderhoud kan voorzien, inkomensondersteuning via een bijstandsuitkering.  

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BBV

Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

273,6

1. Uitkeringen WWB, aantal huishoudens
Aantal % van huishoudens

638

3,6%

530

3,0%

575

3,2%

540

3,0%

500

2,8%

500

2,8%

2. Uitkering Ioaw/z, aantal huishoudens
Aantal % van huishoudens

53
0,3%

40
0,23%

50
0,28%

47
0,26%

44
0.25%

40
0,23%

NB Cijfers 2015 is realisatie, cijfers 2016 en later is begroting. Aantallen per peildatum 31 december
Bron: Werkplein Hart van West-Brabant

Doelstelling 2 Terugdringen bijstandsfraude
De gemeente draagt zorg voor het terugdringen van bijstandsfraude.

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal gesignaleerde fraudegevallen

40

19

35

35

35

35

Bron: Werkplein Hart van West-Brabant

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

  1. Inkomensvoorzieningen
  • Uitvoeren Beleidsplan Sociaal Domein (3 decentralisaties)
  • Door het Werkplein Hart van West-Brabant uitvoering geven aan de wetten (en verordeningen) Participatiewet, IOAW/Z en BBZ
  1. Terugdringen bijstandsfraude
  • Uitvoering van Regionale handhavingvisie
  • Uitvoering interne controle