Begroting 2017

3.10 Werk

Voldoende werkgelegenheid

Ten behoeve van de mogelijkheden tot deelname op de arbeidsmarkt van onze inwoners vervult de gemeente Etten-Leur een faciliterende rol. Wij bevorderen in samenwerking met Ondernemers en Onderwijs economische bedrijvigheid en ondernemerschap.
We zetten met deze partners in op het scheppen van een gunstig ondernemersklimaat, het behouden van de concurrentiekracht van bedrijven in Etten-Leur en het verruimen van kansen voor startende ondernemers. In 2018 zijn in Etten-Leur meer dan 20.500 personen[1] werkzaam.
[1] Eigen registratie

Doelstellingen

Doelstelling 1 Re-integratie   
De gemeente biedt inwoners die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering ondersteuning bij het
vinden van werk en bevordert de uitstroom naar betaald werk.

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 1. Aantal uitkeringsgerechtigden dat uitstroomt naar betaald werk1

104

150

150

140

130

130

BBV

 1. Percentage werkloze jongeren (16 t/m 22 jarigen)2

1,22
(2012)

-

1,22

1,00

1,00

1,00

BBV

 1. Het aantal re-integratie voorzieningen per 10.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)2

258,7

-

-

-

-

-

1Bron: eigen meting
2Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Werk en inkomen

Doelstelling 2 Aangepaste arbeidsplaatsen   
Voor inwoners met een arbeidsbeperking creëert de gemeente mogelijkheden om naar vermogen te
participeren op de arbeidsmarkt.

Indicator   

2015

2016

2017-2020

1. Aantal gerealiseerde beschutte arbeidsplaatsen Wet sociale werkvoorziening (fulltime)1

260,18

100% rijksbudget

Jaarlijks 100 % rijksbudget

NB Cijfers 2015 is realisatie, cijfers 2016 en verder is begroting
1 Bron: WVS (Werkvoorzieningschap)
Toelichting: vanaf 2016 krijgen gemeenten niet langer een taakstelling opgelegd, enkel een jaarlijks beschikbaar budget. Inzet is dit budget volledig te benutten voor Wsw-dienstverbanden.

Doelstelling 3 Inzet uitkeringsgerechtigden ten behoeve van maatschappelijk nuttige activiteiten
Iedereen, die is aangewezen op een bijstandsuitkering, doet naar vermogen iets voor zijn/ haar uitkering en levert daarmee een bijdrage aan de samenleving.

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. % Uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk nuttige activiteiten verricht

21%

26%

20%

20%

20%

20%

2. Aantal uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk nuttige activiteiten verricht

133

140

115

108

100

100

Bron: eigen meting
NB Cijfers 2015 is realisatie, cijfers 2016 en verder is begroting

Doelstelling 4 Werkgelegenheid   
De gemeente bevordert in samenwerking met Onderwijs en Ondernemers voldoende werkgelegenheid en bevordert zelfstandig ondernemerschap.

Indicator   

2015

2016

2017-2020

BBV

1. Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar1

749,2

-

-

BBV

2. Demografische druk (De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar)1

54,9%

55,8%

-

BBV

3. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen2

53,1%

-

-

BBV

4. Bruto Gemeentelijk Product  (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gepresteerd2

101,0      (2013)

-

-

BBV

5. Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar2

116,6

-

-

BBV

6. Netto arbeidsparticipatie: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

67,8%

7. Aantal arbeidsplaatsen

   Arbeidsplaatsen als % van beroepsbevolking3

20.565

9%

21.000

100%

21.000 jaarlijks
100 % jaarlijks

8. Aantal startende ondernemers3

308

350

350 jaarlijks

NB Cijfers 2015 is realisatie, cijfers 2016 en verder is begroting
1Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Werk en inkomen
2Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> BBV
3Bron: eigen meting Werkplein Hart van West-Brabant

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Re-integratie
 • Uitvoering geven aan Participatiewet, in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en omliggende gemeenten
 • Intensieve begeleiding werkzoekenden naar de arbeidsmarkt, met bijzondere aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking
 1. Aangepaste arbeidsplaatsen
 • Behoud van beschut werk voor huidige
 • WVS-ers (Werkvoorzieningschap).
 • In samenwerking met Ondernemers invulling geven aan taakstelling baanafspraken (afspraak garantiebanen Sociaal Akkoord 2013)
 1. Inzet uitkeringsgerechtigden ten behoeve van maatschappelijk nuttige activiteiten
 • Ontwikkelen van zinvolle activiteiten ten behoeve van het bevorderen van de maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden, zowel in het sociale als het publieke domein, en daarin bemiddelen.
 • Uitvoering geven aan Verordening Tegenprestatie gemeente Etten-Leur
 • Uitvoering geven aan de wetten (en verordeningen) Participatiewet, IOAW/Z en Besluit Bijstandsuitkering Zelfstandigen (BBZ)
 1. Werkgelegenheid
 • Uitgifte bedrijventerreinen ten behoeve van nieuwe werkgelegenheid
 • Bevorderen zelfstandig ondernemerschap door participatie starterscentrum beginnende ondernemers.
 • De gemeente Etten-Leur creëert voorwaarden waaronder ondernemers kunnen ondernemen (b.v. het faciliteren van de vorming van een innovatiefonds).