Begroting 2017

3.9 Wijken

Samen werken aan de sociale structuur

Met inzet van wijkmanagers en wijkteams, wijkontwikkelingsplannen en wijkagenda’s werkt de gemeente samen met de inwoners aan de sociale structuur van Etten-Leur. In 2019 leveren inwoners een concrete bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de vorm van buurt- en bewonersinitiatieven.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Betrokkenheid inwoners
Wij vergroten samen met de andere O’s de betrokkenheid onder onze inwoners bij vraagstukken in de wijk.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt1

22%

25%

28%

30%

32%

35%

Percentage inwoners dat zich in de nabije toekomst (zeker) inzet als vrijwilliger2

22%

26%

30%

33%

36%

36%

1 Bron: Burgerpeiling 2015.
2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> maatschappelijke participatie
 
Doelstelling 2 optimaliseren wijkgericht werken.
Wijkgericht werken is als onderdeel van de burger- en overheidsparticipatie een manier van werken om bewoners te laten meepraten, meedenken en meebeslissen over en te betrekken bij de uitvoering van zaken die hun buurt aangaan.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage inwoners dat tevreden is over de ondersteuning van de gemeente van buurtinitiatieven op het terrein van leefbaarheid en veiligheid.1

49%

50%

51%

52%

53%

54%

1 Bron: Burgerpeiling 2015
Toelichting bij bovenstaande tabel:  Voor 2015 wordt ook van dit cijfer uitgegaan. Verwachting is dat de tevredenheid tot en met 2019 toeneemt tot 50%. Ondersteuning bewonersinitiatieven, zie doelstelling 1 en verdere uitrol van de overheidsparticipatie moeten daaraan bijdragen

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

  1. Betrokkenheid inwoners
  • Het opstellen, actualiseren en uitwerken van wijkontwikkelingsplannen.
  • Het vaststellen van wijkagenda’s
  • Het stimuleren van en participeren in bewonersinitiatieven
  • Samenwerken met andere O’s, onder andere met WEL en Surplus
  1. Optimaliseren wijkgericht  werken
  • Doorontwikkelen werkwijze wijkgericht werken, zowel  intern als extern