Begroting 2017

3.8 Cultuur, toerisme en recreatie

Doelstelling

Risico

1 Cultuur

  • Noodzaak tot bezuinigen bij de gemeente waardoor de subsidie aan Nieuwe Nobelaer verlaagd moet worden en de herhuisvesting in het geding komt. Dit kan leiden tot verschraling van het culturele aanbod binnen de gemeente en minder bezoekers wat weer leidt tot minder inkomsten bij gelijkblijvende kosten.
  • Vanwege de economische recessie dalen de leerlingenaantallen en loopt het theaterbezoek terug wat leidt tot minder inkomsten bij Nieuwe Nobelaer.

2 Cultuureducatie

  • Versobering subsidiemogelijkheden door de provincie leidt tot vermindering van cultuureducatie dan wel extra kosten om doelstellingen te realiseren.
  • Als bezuinigingen noodzakelijk zijn, zal de subsidie voor cultuureducatie verlaagd moeten worden. Dit heeft als gevolg dat de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan en hiermee de kwaliteit van het aanbod primair onderwijs.

3 Toerisme/recreatie

  • Als gevolg van de economische recessie worden minder inkomsten gegenereerd doordat er minder bezoekers naar Etten-Leur komen.
  • Leegstand in het winkelhart heeft een minder aantrekkelijk voorzieningenniveau waardoor er minder bezoekers komen.

4 Evenementen

  • Noodzaak tot bezuinigen bij de gemeente waardoor de subsidie voor evenementen verlaagd moet worden (in euro’s of verminderde facilitering). Dit kan leiden tot minder evenementen.
  • Afname van het aantal vrijwilligers om evenementen te organiseren waardoor het organiseren van evenementen in het gedrang komt met als gevolg afname van het aantal evenementen of de veiligheid ervan.
  • Inkomstenbronnen voor evenementen drogen op door de huidige economische situatie waardoor het organiseren van evenementen in het gevaar komt. Dit kan leiden tot minder bezoekers /aantrekkingskracht voor de gemeente Etten-Leur.

5 Natuur- en milieu educatie

  • Minder particuliere initiatieven en de noodzaak tot bezuinigen waardoor de subsidie verlaagd moet worden. Dit zet de uitvoering onder druk.