Begroting 2017

3.8 Cultuur, toerisme en recreatie

Maximaal ruimte voor particulier ondernemerschap voor cultuur(-educatie), toerisme en recreatie

In 2019 zijn de bestaande voorzieningen en het bestaande aanbod op het gebied van cultuur(-educatie), toerisme en recreatie behouden gebleven met maximale ruimte voor particulier ondernemerschap. De basisvoorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen in het bijzonder voor jeugd, minima en senioren.
Door inzet van citymarketing/townmarketing heeft Etten-Leur meer bekendheid en trekt meer bezoekers van buiten. Etten-Leur stuurt op een breed aanbod aan evenementen, georganiseerd door particulieren. Het winkelhart van Etten-Leur behoudt zijn regionale aantrekkingskracht.

Doelstellingen

Doelstelling 1 cultuur
Etten-Leur  heeft een breed aanbod aan basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bezoekersaantallen Theater

22.248

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Aantal leden Bibliotheek

10.235

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Aantal cursisten kunstonderwijs (muziek, dans, beeldende kunst, drama) plus onderwijsactiviteiten

10.247

 11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Bron: Stichting Nieuwe Nobelaer

Doelstelling 2 cultuureducatie
Inwoners van Etten-Leur al op jeugdige leeftijd laagdrempelig kennis laten maken met cultuureducatie doordat afstemming van vraag en aanbod van cultuureducatie in de breedste zin van het woord gewaarborgd is.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal aantal leerlingen/deelnemers cultuurbuffet

3.800

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Bron: overzicht deelnemers KOEPEL

Doelstelling 3 toerisme/recreatie
Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente om in te recreëren, zowel voor onze inwoners als voor bezoekers.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal bezoekers

-

-

-

-

-

-

Verblijfsduur Bezoekers

-

-

-

-

-

-

Voor deze doelstelling zijn geen gegevens  beschikbaar. Monitor wordt in 2016 ontwikkeld.

Doelstelling 4 evenementen
Stimuleren op een breed aanbod van evenementen.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal evenementen1

148

150

150

150

150

150

1Bron: overzicht gemeente Etten-Leur afdeling Beheer & Realisatie

Doelstelling 5 natuur- en milieueducatie (NME)
Zorg dragen voor kennis en inzicht in natuur en milieu. Leerlingen bewust maken van de noodzaak om op een verantwoorde wijze om te gaan met de natuur en het milieu en ze inzicht geven in hoe processen elkaar beïnvloeden.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal leerlingen dat deelneemt aan NME-menu1

2.900

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1 Bron: overzicht deelnemers KOEPEL

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

1. Cultuur

 • Subsidie verstrekken aan de Nieuwe Nobelaer op basis van prestatieafspraken.
 • Het maken van een eenduidig en transparant ondersteuningsbeleid voor amateurkunst.
 • Het uitvoeren van het raadsbesluit over herhuisvesting Nieuwe Nobelaer.
 • Verdere uitvoering van Kunst in de Wijken.

2. Cultuureducatie

 • Het aanbieden van een kwalitatief goed cultuurbuffet in samenwerking met onderwijs en culturele partners.
 • Positie van KOEPEL in samenleving versterken in samenwerking met partners en andere doelgroepen.
 • Het verder onderzoeken van de mogelijkheden om de marktplaats cultuureducatie te verbreden met andere beleidsterreinen, zoals sport, gezondheidszorg, armoede e.d. Verbreding van de marktplaats met wetenschap en techniek is in 2015 opgestart.

3. Toerisme en recreatie

 • Het uitvoeren van een nulmeting als basis voor een op te zetten monitor (bezoekersaantallen, verblijfsduur, redenen van verblijf e.d.) in samenwerking met regiogemeenten.
 • Samen met de 5 O’s promotie van Etten-Leur uitbouwen (city/townmarketing).

4. Evenementen

 • Onderzoeken van de mogelijkheden van het faciliteren van evenementen in plaats van subsidiëring .

5. NME

 • Het aanbieden van een kwalitatief goed NME-menu in samenwerking met het onderwijs en andere NME partners.