Begroting 2017

3.7 Sport

Doelstelling

Risico

1. Bevordering sportdeelname

  • Hogere contributies met als gevolg dat sportdeelname niet meer voor iedereen bereikbaar is, waardoor de doelstellingen op gezondheidsgebied en sociale cohesie niet meer bereikt worden.
  • Wet Markt en Overheid vraagt om kostprijsdekkende huur.
  • Een pakket bestaande uit zowel verlagen subsidie, vergroten  eigen verantwoordelijkheid verenigingen en het doorberekenen van een hogere  huur voor accommodaties, leveren samen een (te) grote financiële druk op bij (kwetsbare) verenigingen.

2. Bevordering sportimago

  • Mediapubliciteit kan directe gevolgen hebben voor exploitatie van voorzieningen, zowel in positieve als negatieve zin.

3. Kwaliteit sportvoorzieningen

  • Mate van bereidheid van vrijwilligers om zich in te zetten voor sportverenigingen (kwetsbaarheid verenigingen).
  • Een lagere bereidheid tot samenwerking van externe partners met als gevolg dat de doelstelling niet wordt gerealiseerd.
  • Onvoldoende investeren in onderhoud, renovatie en vervanging van sportaccommodaties en materialen brengt hogere onderhoudskosten op langere termijn met zich mee.
  • Verdergaande vorm van privatisering legt grotere druk bij sportverenigingen