Begroting 2017

3.7 Sport

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

1.506

1.660

1.458

1.467

1.218

1.230

Baten

538

542

543

543

543

553

Totaal saldo van lasten en baten

-969

-1.118

-915

-924

-675

-678

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

55

-  

-  

-  

-  

Resultaat product

-969

-1.064

-915

-924

-675

-678