Begroting 2017

3.7 Sport

Breed aanbod sportvoorzieningen behouden

Het brede aanbod van sportvoorzieningen bestaat uit algemene voorzieningen die de gemeente faciliteert en uit particuliere voorzieningen bij voorbeeld sportscholen.
In 2019 zorgt de gemeente nog steeds voor kwalitatief goede gemeentelijke sportvelden, zwembad en sporthallen. Verenigingen blijven een belangrijk sociaal bindmiddel. Het voortbestaan van verenigingen is afhankelijk van het aantal leden en vrijwilligers. Wij ondersteunen de verenigingen om het aanbod vrijwilligers te behouden en te vergroten. In 2019 heeft iedere grote sportvereniging (groter dan 500 leden en met een eigen sportaccommodatie) een eigen verenigingsmanager. Hij zorgt ervoor dat de vereniging toegankelijk is voor iedereen, waaronder inwoners met een beperking, minima, jeugd en senioren.

Opmerking: Als onderdeel van het gemeentelijk vastgoed geldt dat ook voor sportvoorzieningen (denk aan velden, gymzalen) wordt ingezet op het stimuleren van multifunctioneel gebruik. Voor acties in het kader van stimuleren van multifunctioneel gebruik/verhogen bezettingsgraad, verwijzen wij kortheidshalve naar het onderdeel accommodaties.
Voor wat betreft de relatie sport en volksgezondheid wordt verwezen naar het productblad gezondheidszorg.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Kwaliteit sportaccommodaties
Sturen op behoud van (kwaliteit) van bestaande sportaccommodaties en –voorzieningen (aard, omvang en onderhoudsniveau). Kwaliteit van sportaccommodaties afstemmen op de behoeften van de burger en de normen van NOC*NSF.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mate, waarin voldaan wordt aan normen van NOC*NSF

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen1

75%

80%

80%

80%

80%

80%

1 WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> maatschappelijke participatie

Doelstelling 2 Vrijwilligers
Sterke verenigingen met voldoende vrijwilligers.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iedere sportvereniging (groter dan 500 leden en een eigen sportaccommodatie) heeft een verenigingsmanager1

-

-

-

-

-

Percentage inwoners dat actief is in het verenigingsleven2

61%

59%

-

-

-

-

1 Bron: eigen registratie
2Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> maatschappelijke participatie

Doelstelling 3 Sportdeelname
Sportdeelname bevorderen en sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar laten zijn, in het bijzonder voor de jeugd, senioren en inwoners met een beperking.

Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Deelname jeugdleden (4 t/m 18 jaar) sportverenigingen (bron: subsidie)1

49%

51%

51%

51%

51%

51%

BBV

Percentage niet sporters

47,8%

 -

-

-

-

-

-

1Bron: subsidie. In 2015 is voor 3.734 jeugdleden subsidie verstrekt aan sportverenigingen. Op een totaal aantal jongeren in die leeftijdgroep (7.611 peildatum 2016) is dus ongeveer 49% van de jongeren  aangesloten bij een sportvereniging. Daarnaast zijn er natuurlijk veel jongeren die individueel sporten, of aangesloten zijn bij sportbedrijven waar wij geen cijfers over hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

Doelstelling 1 Kwaliteit sportaccommodaties

  • Onderzoek naar capaciteit van binnensportaccommodaties in relatie tot scholenbouw (gymzalen)
  • Jaarlijkse schouw van (overgedragen) sportvoorzieningen om daarmee te sturen op behoud van kwaliteit
  • Start van de bouw  van zwembad De Banakker
  • Waarborgen voldoende financiële storting in onderhoudsvoorziening accommodaties (op basis van resultaat onderzoek naar hoogte storting)
  • Invoeren van redelijke marktconforme huur voor gemeentelijke sportvoorzieningen
  • Onderzoek naar de haalbaarheid van het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van sportverenigingen mede in relatie tot  het streven naar meer kostendekkend tarief accommodaties

Doelstelling 2 Vrijwilligers

  • Stimuleren van het aanstellen van een verenigingsmanager bij iedere sportvereniging met meer dan 500 leden (link onderdeel vrijwilligers en accommodaties)

Doelstelling 3 Sportdeelname

  • Voortzetten aansluiting bij webshop voor minima
  • Integrale en themagerichte aanpak en aandacht voor doelgroepen jeugd, senioren en mensen met een beperking, waarbij een verbinding wordt gelegd met volksgezondheid/sociaal isolement, buurtsport etc.