Begroting 2017

3.3 Jeugd

De jeugd doet actief mee

Wij zorgen er als gemeente samen met onze partners voor dat  onze jeugd (0-18 jaar) de mogelijkheden heeft om actief mee te doen.  In 2019 neemt de jeugd actief deel aan het sociale, economische en culturele leven en groeit veilig en gezond op.  Meer gezinnen lossen hun opgroei- en opvoedproblemen op zonder tussenkomst van professionele zorg. De professionele zorg heeft een duurzaam effect op het gezin, omdat het gericht is op zelfredzaamheid.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Jeugd en zorg

Indicator1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BBV

Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

11,0%

-

-

-

-

-

BBV

Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

0,9%

-

-

-

-

-

BBV

Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering

0,5%

-

-

-

-

-

Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp met verblijf1

4,4%

-

-

-

-

-

1Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> jeugd en jeugdhulpverlening

Doelstelling 2 Jeugd en ontwikkeling
Het percentage jeugd dat actief deelneemt aan het sociaal, economisch en cultureel leven. Er zijn hiervoor geen indicatoren beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Jeugd en zorg
 • Uitvoering geven aan de klachtenregeling voor jeugdzorg.
 • Omschakeling financieringsmethoden: met partners afspreken op welke wijze om te schakelen van oude financierings-methodiek naar nieuwe gewenste inkoop. (gerealiseerd)
 • Inrichten cliënttevredenheidsonderzoek.
 • Meetmethodiek kwaliteit niet vrij toegankelijke zorg uitwerken in samenwerking met aanbieders
 • Uitvoering geven aan de transformatiemonitor jeugdzorg door de GGD.
 • Herpositionering van het Centrum Jeugd en Gezin als toegang tot het nieuwe jeugdzorgstelsel en als uitvoerder van preventieve activiteiten
 • Actieplan opstellen en uitvoeren voor de overgang van 18- (jeugdzorg) naar 18+ (Wmo). In dit actieplan wordt relatie gelegd met het onderwijs, met name speciaal onderwijs, alsmede wordt aandacht besteed aan werkloze jongeren met financiële problemen.
 1. Jeugd en ontwikkeling
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om buurtsportwerk breed in Etten-Leur in te zetten. Hierbij verbinding leggen met overgewicht/bewegen en veiligheid/ terugdringen overlast.
 • In overleg met jeugd onderzoek doen naar het aanbod van activiteiten voor jongeren tot 18 jaar alsmede onderwerpen, waarover jongeren met gemeente (raad en college) in gesprek willen. Hierbij verbinding leggen met preventie- en handhavingsplan alcohol en overlastproblematiek.
 • Actualiseren uitvoeringsprogramma brede scholen met als doel het realiseren van het sociale hart van de wijk (zie maatschappelijke ondersteuning). Evaluatie van brede scholen vindt plaats in 2017.