Begroting 2017

3.2 Gezondheidszorg

Gezond zijn doe je zelf, maar de gemeente helpt met preventie

Wie gezond is doet mee, wie mee doet is gezond. Onze inwoners nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en voor hun gezondheid. Onze rol ligt alleen bij preventie. We handhaven daarom samen met onze partners de preventieve activiteiten ter bestrijding van ongezond gedrag waarbij bestrijding van overgewicht, bewegingsarmoede, alcohol- en drugsgebruik en sociaal isolement speerpunten zijn.  In 2019 biedt Etten-Leur een dementievriendelijke samenleving aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Het voorkomen van overmatig alcoholgebruik

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage1 dat niet voldoet aan de norm verantwoord alcoholgebruik 2

 • Ouderen

53%

51%

49%

 • Volwassenen

34%

32%

30%

Jaarlijks GGD onderzoek klas 2 VO

 • Jongeren 0 -11

14%

14%

13%

13%

12%

11%

Toelichting bij bovenstaande tabel:
1 Bron: GGD-monitor: de GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen ouderen (65 jaar en ouder), volwassenen (18-65 jaar), jongeren (11-19 jaar) en jeugd (0-11 jaar). De scores ingevuld bij 2014 zijn uit de monitors van resp. 2012 voor volwassenen en ouderen en uit 2011 voor 12-18 jaar en uit 2013 voor 0-11 jaar.
2 Verantwoord alcoholgebruik mannen: maximaal 21 glazen/week, maximaal 5 glazen/drinkdag, maximaal 5 drinkdagen/week. Vrouwen: maximaal 14 glazen/week, maximaal 3 glazen/drinkdag, maximaal 5 drinkdagen/week.

Doelstelling 2 Het voorkomen van drugsgebruik

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage drugsgebruik1:

 • Volwassenen dat de laatste 4 weken softdrugs heeft gebruikt

1,0%

0,9%

0,8%

 • Jongeren (12-18 jaar) dat wel eens drugs gebruikt

5,0%

4,0%

3,0%

 • Heeft in de laatste 4 weken drugs gebruikt2

0,9%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6%

0,5%

1 Bron: GGD-monitor: de GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen ouderen (65 jaar en ouder), volwassenen (18-65 jaar), jongeren (11-19 jaar) en jeugd (0-11 jaar). De scores ingevuld bij 2014 zijn uit de monitors van resp. 2012 voor volwassenen en ouderen en uit 2011 voor 12-18 jaar en uit 2013 voor 0-11 jaar. 2Jaarlijks GGD-onderzoek klas 2 Voortgezet Onderwijs

Doelstelling 3 Het voorkomen van overgewicht en bewegingsarmoede

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage inwoners met overgewicht1:

 • Ouderen

61,0%

58,0%

55,0%

 • Volwassenen

47,0%

44,0%

42,0%

 • Jongeren  12-18

12,0%

12,0%

10,0%

 • Jongeren 0 -11

6,9%

5,8%

5,0%

Jaarlijks GGD onderzoek klas 2 Voortgezet Onderwijs

 • Heeft overgewicht

9,0%

9,0%

9,0%

8,0%

8,0%

7,0%

1 Bron: GGD-monitor: de GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen ouderen (65 jaar en ouder), volwassenen (18-65 jaar), jongeren (11-19 jaar) en jeugd (0-11 jaar). De scores ingevuld bij 2014 zijn uit de monitors van resp. 2012 voor volwassenen en ouderen en uit 2011 voor 12-18 jaar en uit 2013 voor 0-11 jaar.

Doelstelling 4 Het terugdringen en voorkomen van depressie en eenzaamheid
Er zijn geen indicatoren m.b.t. depressie.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Het percentage inwoners dat zich vaak eenzaam voelt

1,0%

1,0%

1,0%

0,9%

0,9%

0,9%

1Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> maatschappelijke participatie

Doelstelling 5 Het vroeg signaleren en ondersteunen van dementerenden en hun omgeving
Er zijn hiervoor geen indicatoren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

Doelstelling 1, 2, 3, 4 en 5

 • Instandhouding van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD West-Brabant) voor de uitvoering van de basistaken/wettelijke taken in het kader van de Wet publieke gezondheid, inclusief het wettelijk basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.
 • Instandhouding van de ambulancevoorziening
 • Bij preventieactiviteiten inzake overgewicht / bewegingsarmoede, alcohol- en drugsgebruik, sociaal isolement en dementie de integrale aanpak vergroten  en verbinding leggen met bestaand beleid van GALM (Groninger Actief Leven Model), buurtsportwerk, sport, onderwijs, inrichting woonomgeving, minimabeleid en ontmoeting.
 • Onderzoek naar mogelijkheid om beweegtuin/trimparcours voor ouderen te realiseren
 • Ondernemers, horeca, supermarkten e.d. betrekken bij het realiseren van een gezonde leefomgeving en een cultuuromslag naar gezond gedrag.
 • Realiseren voorlichtingsactiviteiten om Automatische Externe Defibrillator (AED) apparatuur meer zichtbaar en bereikbaar te maken.