Begroting 2017

3.1 Maatschappelijke ondersteuning

1e Berap
3/16
niet volgens plan

2e Berap
4/16
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

Ontwikkelen monitor om gegevens en resultaten participatieniveau te meten.

De resultaten van het cliënttevredenheids-onderzoek zijn tijdens de zomervakantie beschikbaar gekomen. In het vierde kwartaal 2016 onderzoeken we of nog meer monitoring noodzakelijk is naast de al beschikbare cijfers van de Monitor Sociaal Domein.

K

De basisstructuur van de wij(k)teams doorontwikkelen

Met  de Kadernota 2017 kwamen middelen beschikbaar om een projectleider te  werven, die de komende twee jaren de wijkteams gaat versterken en de wijkteams beter zichtbaar maakt in de wijk. We gaan ervan uit dat deze projectleider vanaf 2017 van start gaat.

K

Herformuleren en uitvoeren van opgaven woonservicegebieden Etten-Leur

De notitie woonservicegebieden kent opgaven voor wonen, zorg en welzijn. De opgaven wonen nemen we op in  het uitwerkingsprogramma  wonen. Dit uitwerkingsplan wordt in het vierde kwartaal vastgesteld. De opgaven zorg en welzijn zijn onderwerp van de transformatiefase in het sociaal domein, dat in 2016 en volgende jaren zijn beslag zal krijgen.

K

Medio 2016 maatregelen treffen ten aanzien van vervoersvoorzieningen op basis van beschreven scenario’s

Na onderzoek is gebleken, dat de taakstelling op de vervoersvoorzieningen niet haalbaar is. De resterende bezuiniging is bij de besluitvorming in het kader van de Kadernota 2017 komen te vervallen.