Begroting 2017

3.1 Maatschappelijke ondersteuning

Eigen verantwoordelijkheid, initiatief en sociaal netwerk met vangnet van de gemeente

We richten Etten-Leur zodanig in, dat iedereen zelfstandig kan meedoen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl of eventuele beperking. We stimuleren zoveel mogelijk eigen initiatief en zelfredzaamheid. We spreken inwoners aan op de verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Wij faciliteren initiatieven van onze inwoners en partners om algemene en collectieve voorzieningen te realiseren. Wij bieden alleen ondersteuning aan die inwoners en kwetsbare groepen die niet in staat zijn zelf of met behulp van hun sociale netwerk hun problemen op te lossen.
De druk op de mantelzorg neemt de komende jaren toe. Wij bereiken steeds meer mantelzorgers en bieden ondersteuning op individuele basis wanneer zij daar behoefte aan hebben.
Wij doen een beroep op inwoners om vrijwillig een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij stimuleren en faciliteren vrijwilligers om ervoor te zorgen dat we met zoveel mogelijk vrijwilligers het bestaande voorzieningenaanbod in stand kunnen houden.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Het stimuleren van eigen initiatief en zelfredzaamheid

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mate waarin inwoners geen beperkingen ervaren om deel te nemen aan de samenleving (score 0 -10)

8,6

8,4

-

-

-

-

Waardering  inspanning gemeente om inwoners te laten deelnemen (score 1 op 10)

6,5

6,5

6,7

6,8

6,9

7,0

Aandeel inwoners dat actief is in het verenigingsleven

61%

59%

-

-

-

-

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> maatschappelijke ondersteuning  en zorg en maatschappelijke participatie

Doelstelling 2 Het bieden van maatwerkvoorzieningen

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Score kwaliteit van dienstverlening  toegang Wmo-loket Elz1

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

BBV

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inwoners2)

499

-

-

-

-

-

1Bron: klanttevredenheidsonderzoek Etten-Leur. In 2015 niet gemeten, in 2016 via verplicht klanttevredenheidsonderzoek Wmo.
2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> monitor Sociaal Domein

Doelstelling 3 Ondersteuning en waardering van mantelzorgers

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal bereikte en geregistreerde mantelzorgers1

500

600

700

800

850

900

Percentage mantelzorgers met een hoge belasting2

33%

32%

31%

30%

28%

28%

1 Bron: registratie van HOOM
2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> maatschappelijke ondersteuning  en zorg

Doelstelling 4 Ondersteuning en waardering van vrijwilligers

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet

32%

32%

32%

32%

32%

32%

Aandeel inwoners dat actief is in  het  verenigingsleven

61%

59%

-

-

-

-

Percentage inwoners dat zich in de nabije toekomst (zeker) inzet als vrijwilliger

19%

22%

22%

22%

22%

22%

Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> maatschappelijke ondersteuning  en zorg en maatschappelijke participatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Het stimuleren van eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Uitvoeren monitor om gegevens en resultaten participatieniveau te meten/monitor sociaal domein.
 • Mede aan de hand van de ervaringen van de laatste 1,5 jaar, de basisstructuur van de wij(k)teams  verder ontwikkelen met verbinding naar het brede netwerk van professionele en vrijwilligers organisaties in de wijk. Alsmede aansluiting met een medewerker van het Werkplein.
 • Herformuleren en uitvoeren van opgaven woonservicegebieden Etten-Leur.
 • Samen met aanbieders wonen-zorg-welzijn nieuwe woon/zorg-arrangementen ontwikkelen voor inwoners met een lage zorgindicatie.
 • Het inrichten van een transformatiefonds voor het sociaal domein om initiatieven van de 5 O’s te stimuleren en daarmee te transformatie te versnellen.
 • Het welzijnswerk als collectieve voorziening inzetten om eigen kracht van inwoners en informele zorg te versterken.
 • Cliëntondersteuning  verder doorontwikkelen als onafhankelijke algemene voorziening voor alle doelgroepen.
 • Adequate ondersteuning realiseren voor vluchtelingen en asielzoekers met aandacht voor veranderende problematiek en omvang
 1. Het bieden van maat-werkvoorzieningen
 • Na inventarisatie in 2016 mogelijkheden op besparingen van de deeltaxi verder onderzoeken
 • Kwaliteitsbewaking, inclusief cliëntervaringsonderzoek. Op basis van resultaten van dit onderzoek komen met verbetervoorstellen voor het sociaal domein.
 • De naleving van de medezeggenschapsregelingen monitoren in overleg met adviesraden, lokale belangenbehartigers, cliëntenraden e.d.
 • Overleg op strategisch, tactisch en operationeel niveau met Zorgkantoor/zorgverzekeraars over raakvlakken Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Onderzoek naar eigen bijdrage systematiek Wmo-breed
 1. Ondersteuning en waardering mantelzorgers
 • Verbeteren bereik en ondersteuning van mantelzorgers en het vormgeven van blijk van waardering.
 1. Ondersteuning en waardering vrijwilligers
 • Vrijwilligersondersteuning: inrichten/optimaliseren van marktplaats vraag en aanbod/vrijwilligersmakelaar en ondersteuning en waardering vrijwilligers versterken
 • Invoeren huismeesterschap op brede scholen
 • Beheer brede scholen plus, inclusief uitbreiding beheer, om bezetting van het gebruik tot 75% te realiseren
 • Opleiden vrijwilligers in gemeentelijke accommodaties (Bedrijfshulpverlening  en sociale hygiëne) en terugdraaien bezuinigingen op beheer wijkgebouwen.