Begroting 2017

2.11 Vastgoed

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      8.248

                         192

                      8.440

Baten

                      1.793

                          -15

                      1.778

Totaal saldo van lasten en baten

                     -6.455

                        -207

                     -6.662

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                         703

                            31

                         735

Onttrekking reserves

                      2.147

                         264

                      2.412

Resultaat product

                     -5.011

                            26

                     -4.985

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Kapitaallasten onderwijs

                     76

V

Dekkingsreserve kapitaallasten onderwijs

                    -76

N

Kapitaallasten huisvesting ouderenwerk (de Linde)

                 -190

N

Algemene risicoreserve

                   215

V

OZB en waterschapslasten

                    -41

N

Onderhoudsbudgetten producten

                     30

V

Nutsvoorzieningen

                      -2

N

Uren Grondbedrijf

                     91

V

Onderwijshuisvesting, Voortouw

                 -100

N

Onttrekking reserves en voorzieningen Voortouw

                   100

V

Huisvesting Jeugd en Jongerenwerk, taakstelling

                    -50

N

Overig

                    -27

N

Resultaat product

                     26

V