Begroting 2017

2.11 Vastgoed

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

7.459

8.248

5.921

7.491

6.311

6.184

Baten

1.367

1.793

973

983

987

993

Totaal saldo van lasten en baten

-6.092

-6.455

-4.948

-6.508

-5.323

-5.191

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

3.032

703

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

3.759

2.147

902

2.484

1.137

1.018

Resultaat product

-5.365

-5.011

-4.046

-4.024

-4.186

-4.172