Begroting 2017

2.11 Vastgoed

Minder gemeentelijk vastgoed[1], kostprijsdekkende huur en meer samenwerken

De komende jaren gaan we de omvang aan gemeentelijke accommodaties terugbrengen met ruim 10% tot circa 55.000 m² bruto vloer oppervlak. We maken een onderscheid tussen verhuur voor maatschappelijke en commerciële doeleinden. In 2019 verhuren we alleen nog maar ruimten voor maatschappelijke doeleinden aan gebruikers die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van maatschappelijke doelen. Hierbij is het streven om de huur beter af te stemmen op de kosten. Voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor commerciële doeleinden betaalt men een marktconforme huur.
De bezettingsgraad van het gemeentelijk vastgoed bedraagt 75 % doordat meerdere gebruikers van beschikbare ruimten gebruik maken. De resterende vraag naar ruimten wordt ingevuld door (bestaand) vastgoed van derden. Indien nodig passen we regels voor gebruik aan. Binnen twee jaar zijn vraag en aanbod voor een ieder via een digitale marktplaats te raadplegen.
Het onderhoudsniveau voor gemeentelijke gebouwen is goed. Bij lopende projecten is bestaand budget leidend voor de ambitie op het gebied van energieverbruik (brede scholen Banakkers en Grauwe Polders, zwembad, Nieuwe Nobelaer). Nieuwe projecten voldoen zoveel mogelijk aan het ambitieniveau in het Convenant Duurzaam Bouwen West Brabant (nieuwbouw: GPR 8 voor energieverbruik). GPR is een methode om de duurzaamheid van een gebouw zichtbaar te maken.
Het uitgangspunt voor duurzaamheid en WMO-proofniveau van bestaande gemeentelijke accommodaties wordt in 2016 nader bepaald zodat vanaf 2017 acties ondernomen kunnen worden om deze uitgangspunten te realiseren. Hiervoor is voor 4 jaar krediet beschikbaar gesteld door de raad.
[1] Maatschappelijk vastgoed is een verzamelbegrip. Doorgaans wordt gedoeld op een gebouw of terrein met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of zorg-medisch. Het beschikken over vastgoed is geen doel op zich. Vastgoed wordt ingezet om beleidsdoelen uit de programma’s 1, 2 en 3 te realiseren. Dit product betreft alleen maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente. Het vastgoed voor huisvesting van het ambtelijk apparaat en de bestuursfunctie valt onder de kostenplaatsen 500110 (Stadskantoor) en 500111 (BVC) en vormt onderdeel van de tarievenstructuur.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Baten/lasten vastgoed

De kosten van het (gemeentelijk) vastgoed wordt geoptimaliseerd door te investeren in nieuwbouw en het afstoten van gebouwen en terreinen. Huurbaten worden beter afgestemd op de kosten.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Omvang gemeentelijk vastgoed in m²

56.200

55.600

53.200

57.100

55.000

55.000

Toelichting prestatie indicator: Komende jaren worden nog een aantal panden opgeleverd en worden een aantal panden afgestoten. Aan de hand van gesprekken met gebruikers en de voortgang van de bouwprojecten is een realistische inschatting gemaakt van de omvang van gemeentelijk vastgoed per jaar.

Doelstelling 2 gebruik

De bezettingsgraad van gebouwen en terreinen wordt verhoogd door multifunctioneel gebruik.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage bezettingsgraad gebouwen 1

 -

-

p.m.

p.m.

p.m.

75

 1. Toelichting prestatie indicator: Op dit moment zijn we volop in gesprek met gebruikers van gebouwen en terreinen over subsidies en gebruik. In 2017 ronden we het gesprek af en kunnen we de 0-situatie vastleggen.

Doelstelling 3 Kwaliteit

Het onderhoudsniveau voor gemeentelijke gebouwen is goed. Voor gebouwen waarvan het gebruik wordt beëindigd wordt het niveau minimum aangehouden.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage gemeentelijke gebouwen dat voldoet aan onderhoudsniveau goed (alleen in eigendom te houden gebouwen).

100

100

100

100

100

100

Percentage panden dat voldoet aan gestelde  duurzaamheidsnorm.

-

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Percentage panden dat Wmo proof is

-

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting prestatie-indicatoren: In 2016 worden prestatie-indicatoren voor duurzaamheid en wmo-proof van bestaande accommodaties uitgewerkt zodat de prestatie-indicatoren vanaf 2017 tot 2020  concreet gemaakt kunnen worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Baten/lasten vastgoed
 • Bouw brede school Grauwe Polder.
 • Aanbesteding Spoorzone-Juvenaat
 • Verkopen locatie Banakkerstraat 39 en/of voorbereiden plan voor (vervangende) nieuwbouw.
 • Grondoverdracht  Kerkwerve 42.
 • Grondverkoop Namenstraat 8.
 • Bouw nieuw zwembad.
 • Voorbereiden bouw nieuw cultureel expertisecentrum Nieuwe Nobelaer.
 • Herijken gebruik (maatschappelijk doel) en huurprijzen gemeentelijk vastgoed (Wet Markt en Overheid).
 1. Gebruik
 • Bevorderen van het multifunctioneel gebruik van ruimten in gebouwen of terreinen en het vaststellen van taakstelling voor de bezettingsgraad.
 • Nadere afspraken met partijen over een aanspreekpunt voor beheer bij multifunctioneel gebruik gebouwen.
 1. Kwaliteit
 • Aanpassen bestaand gemeentelijk vastgoed in relatie tot duurzaamheidsbeleid/energie-convenant.
 • Maatregelen om gemeentelijke gebouwen WMO proof te maken.
 • Verbeteren informatie over beschikbaarheid maatschappelijk vastgoed (marktplaats via digitaal platform en aanwijzen vastgoedmakelaar).