Begroting 2017

2.10 Afval

Doelstelling

Risico

1, 2 en 3 gecombineerd

  • Bij een (nationale) keuze voor verdergaande doelstellingen voor het scheiden van afval nemen kosten toe en zullen bestaande tarieven voor afvalinzameling moeten worden aangepast om een tekort in de begroting te voorkomen.
  • Afvalinzameling bestaat grotendeels uit contracten met externen. In deze contracten kunnen zich problemen voordoen, zoals faillissementen en geschillen.
  • Als gevolg van schommelingen in de grondstoffenmarkt bestaat de kans op fluctuaties in inkomsten uit afval met als gevolg een financieel nadeel in de begroting.
  • Als gevolg van gedragsverandering bij de burger bestaat de kans op toename van zwerfvuil, afname van het scheidingspercentage en het oneigenlijk gebruik van afvalbakken waardoor kosten toenemen.