Begroting 2017

2.10 Afval

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

5.099

5.198

3.693

3.784

3.870

3.924

Baten

4.754

4.991

4.793

4.731

4.841

4.939

Totaal saldo van lasten en baten

-344

-207

1.100

947

972

1.015

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

108

-  

194

13

14

32

Onttrekking reserves

453

207

-  

-  

-  

-  

Resultaat product

-0

0

906

934

958

983