Begroting 2017

2.10 Afval

We scheiden ons afval en dragen samen zorg voor minder zwerfafval

De komende jaren gaan we verder met  acties om afval beter te scheiden en de hoeveelheid restafval te beperken. We voldoen daarmee aan regionale afspraken[1]. De eigen verantwoordelijkheid van inwoners is uitgangspunt. Zij houden rekening met hergebruik van goederen (circulaire economie).
De tarieven voor inwoners zijn kostendekkend. De mate waarin inwoners zelf actief zijn, heeft een positieve invloed op de hoogte van het tarief. De gemeente faciliteert inwonersinitiatieven door het beschikbaar stellen van materiaal (bijvoorbeeld: vuilknijpers). Bewustwording en inwonersinitiatieven hebben er toe geleid dat in 2016 het huidige aantal afvalbakken in openbare ruimte aansluit op de (nog te ontwikkelen) plaatsingscriteria.
[1] Regionale afvalvisie in perspectief Regio West Brabant d.d. 7 november 2013.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Afvalinzameling

Het beperken van de hoeveelheid afval en het op een juiste wijze scheiden van het afval gericht op hergebruik, minder energieverbruik en lager gebruik van grondstoffen.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Scheidingspercentage 1

73%

73%

75%

75%

75%

80%

Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner (fijn en grof restafval (inclusief milieustraat)) 2

132

130

126

123

120

100

BBV

Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner
(fijn afval)  3

-

-

-

-

-

-

  1. Toelichting:  Programma  ‘Van Afval naar Grondstof’(Landelijk Afval Plan 2) met  doelstelling  voor hergebruik in 2020 van 75 % .
  2. Toelichting: ‘Publiek  kader huishoudelijk afval’ en ‘Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval’  met doelstelling maximale hoeveelheid restafval (totaal van fijn en grof restafval) van 100 kg per inwoner in 2020 en 30 kg per inwoner in 2015 (geen dwingend kader maar politiek hoogst actueel en dit streven wordt door de markt volop opgepakt).
  3. Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur – > Energie en Klimaat - > Huishoudelijk restafval - >2014: 120 kg

Doelstelling 2 Dienstverlening

Handhaven van het serviceniveau van de afvalinzameling. Er zijn hiervoor geen indicatoren.

Doelstelling 3 Zwerfafval

Verminderen van de hoeveelheid aan zwerfafval in de openbare ruimte.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hoeveel zwerfafval en afvalbakkenafval in kg per inwoner (geen illegaal grof afval)

5,4

5,2

5,2

5,1

5,1

5,0

Percentage van de inwoners dat het (helemaal) eens is  met  de stelling dat de buurt schoon is. 1

66%

66%

66%

66%

66%

66%

1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur - > Burgerpeiling -> Staat van de Buurt

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

1, 2 en 3 gecombineerd

Uitvoeren van acties uit Gemeentelijk Afvalbeer Plan

  • Waar mogelijk regionaal samenwerken, zoals de afwikkeling van het contract met Attero.
  • Verbeteren afvalscheiding, door inzet van extra communicatievormen ter verbetering van de bewustwording.
  • Stimuleren van initiatieven ter bevordering van de circulaire economie (hergebruik goederen).
  • Beperken  zwerfafval.
  • Voorlichting over aanlevering afval bij milieustraat.
  • Invoeren landelijke doelstellingen voor verpakkingsmaterialen.