Begroting 2017

2.9 Riolering

Geen vervuiling of schade door water

Vervanging en beheer van riolering volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan voorkomt zoveel als mogelijk overlast en vervuiling. Het doelmatig inzamelen en transporteren van hemelwater (apart of gecombineerd met afvalwater) binnen de bebouwde kom beperkt schade bij hevige regenval. In beide situaties wordt uitgegaan van nul schademeldingen. Nadelige gevolgen voor het gebruik van panden en gronden bij een te hoge of te lage grondwaterstand worden voorkomen.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Afvalwater

Overlast voor de gemeenschap en vervuiling van bodem en oppervlaktewater wordt zoveel als mogelijk voorkomen door het inzamelen en transporteren van afvalwater (apart en gecombineerd).

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal woningen en bedrijven met wateroverlast bij gemengde riolering

0

0

0

0

0

0

Doelstelling 2 Hemelwater

Schade door wateroverlast wordt zoveel als mogelijk voorkomen door doelmatig inzamelen en transporteren van hemelwater (apart of gecombineerd met afvalwater), binnen de bebouwde kom.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal woningen en bedrijven met wateroverlast bij gescheiden riolering

0

0

0

0

0

0

Doelstelling 3 grondwater

Het voorkomen dat de grondwaterstand structureel nadelige gevolgen heeft voor de aan de grond gegeven bestemming.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal woningen en bedrijven met structurele problemen als gevolg van de grondwaterstand

0

0

0

0

0

0

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Afvalwater
 • Rioolvervanging in de straten Kasteellaan (Kerkstraat - Lange Brugstraat), Cornelisstraat, P.A. Damenstraat, Brabantlaan, Lucaserf,  Antwerpenlei (Brabantlan-Plantijnlaan), Anna van Berchemlaan (in combinatie met Stationsplein), Dreef, Roemer Visscherstraat, Nicolaas Beetsstraat, A.M. de Jongstraat.

Projecten riolering zijn straten waar riolering leidend is. Uiteraard wordt dan ook de verharding  meegenomen in het project en indien noodzakelijk de verlichting en het groen.

 • Reparatie aan de riolering in de straten Cellostraat, Tubahof en Orgelhof (vooruitlopend op herstraatwerkzaamheden).
 • Aanleg nieuwe rioolaansluitingen op verzoek.
 • Uitwerken regionale samenwerking riool- en installatiebeheer binnen Waterkring De Baronie (kwaliteitsverbetering, waarborgen continuïteit).
 1. Hemelwater
 • Uitvoeren maatregelen totaal riool bedrijventerrein Vosdonk alsmede de rioolvervanging in de Mon Plaisir en Vossendaal.
 • Aanleg nieuwe rioolaansluitingen op verzoek.
 1. Grondwater
 • Langdurige ontwikkelingen van het grondwatersysteem in kaart brengen door voortzetting grondwatermeetnet.
 1. Algemeen
 • Projecten vanuit het VGRP.
 • Actualiseren verhard oppervlaktekaart in 2017.
 • Meet- en monitoringsplan voor de rioleringen opstellen in combinatie met de regio.