Begroting 2017

2.8 Openbaar Groen

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

2.972

3.586

2.790

2.753

2.776

2.788

Baten

445

318

306

305

302

304

Totaal saldo van lasten en baten

-2.527

-3.269

-2.483

-2.448

-2.474

-2.485

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

210

67

-  

-  

-  

Resultaat product

-2.527

-3.059

-2.416

-2.448

-2.474

-2.485