Begroting 2017

2.8 Openbaar Groen

De kwaliteit van het groen kan alleen worden behouden door meer inzet van bewoners en bedrijven.
Per woning is nog steeds minimaal 80 m² openbaar groen  aanwezig.  Het regulier onderhoud blijft op bestaand niveau maar we zoeken naar slimme combinaties met bewoners en bedrijven (5 O’s) om deze taak te ondersteunen of over te nemen (o.a. door centrum- en parkmanagement en/of  buurtinitiatieven). Onze begraafplaatsen bevatten voldoende capaciteit voor de reguliere graven. Voor de urnentuin zal wel een uitbreiding noodzakelijk zijn. De kwaliteit van de inrichting en het beheer van de begraafplaatsen zijn afgestemd op de inkomsten. In 2019 vindt 67% van de bewoners dat de perken en plantsoenen in zijn buurt goed wordt onderhouden. Handhaving en campagnes hebben geleid tot 30% minder klachten over hondenpoep en hondenoverlast.

Doelstellingen

Doelstelling 1 groenstructuur

Het beschermen en zo mogelijk versterken van het openbaar groen in bestaand stedelijk gebied alsmede het versterken van de samenhang van het groen met oog voor landschappelijke, ecologische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische patronen volgens de beleidsregels in de Groenbeleidsnota.

Doelstelling 2 groennorm

Het behouden van een hoeveelheid openbaar groen van 80 m² groen per woning in het stedelijk gebied.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Groennorm: 80 m² per woning

88,2

80

80

80

80

80

Toelichting indicatoren: De berekening van de hoeveelheid groen per woning is gebaseerd op wat de burger ervaart als openbaar groen. Hier kunnen dus ook oppervlaktes van bijvoorbeeld de Woonstichting bij zitten. In de groenbeleidsnota 2013-2018 is omschreven dat het bovenwijkse groen niet meegenomen mag worden in het bepalen van de hoeveelheid openbaar groen per woning. Het bovenwijkse groen is het groen dat niet aan een bepaalde wijk toegewezen kan worden en/of een bovenwijkse functie heeft. De hoeveelheid groen per woning valt beduidend hoger uit als de berekening van 2006. Dit heeft te maken met het gegeven dat er minder groen als bovenwijks is aangemerkt en dit keer ook het oppervlaktewater is meegenomen als openbaar groen.

Doelstelling 3 beheer

Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen, de begraafplaatsen, honden-uitlaatvoorzieningen en (gemeentelijke) waterlopen door beheer overeenkomstig de normen in de nota “Beheren op Niveau”, de notitie “Uitvoeringsmaatregelen betreffende honden” en het Slootbeheerplan.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage van de inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat perken, plantsoenen en parken in de buurt goed onderhouden worden.1

73

74

70

68

67

67

Aantal klachten over hondenpoep 2

143

125

110

100

100

100

Kwaliteitsniveau van de openbare ruimte volgens schouw 3

 • Centrumgebied             (gewenst niveau:4)

3,7

4

4

4

4

4

 • Bijzondere omgeving   (gewenst niveau:4)

3,6

4

4

4

4

4

 • Groengebieden             (gewenst niveau:4)

3,8

4

4

4

4

4

 • Hoofdwegenstructuur (gewenst niveau:3)

3,6

3

3

3

3

3

 • Fietspaden                     (gewenst niveau:4)

3,7

4

4

4

4

4

 • Woonwijken                  (gewenst niveau:3)

3,6

3

3

3

3

3

 • Buitengebied                 (gewenst niveau:2)

3,8

2

2

2

2

2

 • Bedrijventerrein           (gewenst niveau:3)

3,7

3

3

3

3

3

1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl > Dashboard Etten-Leur > Burgerpeling > Staat van Buurt > Groenvoorziening is goed onderhouden  
2 Bron: Klachten hondenpoep: meldingen KMS (KlachtenMeldsysteem).
3 Kwaliteitsniveaus: 4 = Hoog, 3 = Gemiddeld en 2 = Sober. De norm voor de hoofdwegenstructuur is in het algemeen vastgesteld op 3, met uitzondering van de Parklaan en de Roosendaalseweg welke op 4 zijn vastgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Groenstructuur
 • De uitgangspunten en vastgestelde groenstructuur uit de Groenbeleidsnota hanteren als randvoorwaarden voor werken in de openbare ruimte.
 1. Beheer
 • Groen- en slootbeheer conform Beheren op Niveau.
 •  Afwerken meldingen woon- en leefomgeving binnen de vastgestelde termijnen.
 • Uitvoering verbeteracties in samenhang met civieltechnische werken.
 • Uitwerken van plannen voor ondersteuning of overdracht van regulier onderhoud in het kader van centrum- en parkmanagement en burgerinitiatieven (bv. schoolprojecten).
 • Verkoop van snippergroen
 • Maatregelen bestrijding overlast honden en verbeteren sociale veiligheid
 • Doorvoeren diverse maatregelen begraafplaatsen (inrichting, administratie, beheer en uitbreiding urenmuur).