Begroting 2017

2.7 Wegen

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      7.249

                        -317

                      6.932

Baten

                         705

                               -

                         705

Totaal saldo van lasten en baten

                     -6.545

                         317

                     -6.227

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                      1.050

                               -

                      1.050

Onttrekking reserves

                      2.723

                        -239

                      2.484

Resultaat product

                     -4.871

                            78

                     -4.793

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Onderhoudsbudgetten producten

                     32

V

Nutsvoorzieningen

                     53

V

OZB

                      -7

N

Kapitaallasten

                   239

V

Dekkingsreserve kapitaallasten

                 -239

N

Overig

                        -

N

Resultaat product

                     78

V