Begroting 2017

2.7 Wegen

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

5.569

7.249

6.283

5.346

5.442

5.455

Baten

728

705

707

707

708

709

Totaal saldo van lasten en baten

-4.841

-6.545

-5.576

-4.638

-4.734

-4.746

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

38

1.050

1.000

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

2.723

2.000

59

62

62

Resultaat product

-4.879

-4.871

-4.576

-4.579

-4.672

-4.684