Begroting 2017

2.7 Wegen

Het openbaar gebied is toegankelijk en schoon

Ons wegennet voldoet aan vastgestelde onderhoudsniveaus. (zie toelichting prestatie indicatoren). De wegen die nog niet voldoen worden volgens planning heringericht of herstraat. Elke inwoner en bezoeker kan veilig op de plek van bestemming komen. Het regulier onderhoud blijft op bestaand niveau maar we zoeken naar slimme combinaties met bewoners en bedrijven om deze taak te ondersteunen of over te nemen (o.a. door centrum- , parkmanagement en/of buurtinitiatieven). Deze combinaties bieden kansen voor werk boven uitkering of tegenprestatie bij uitkering.  Het energieverbruik bij de openbare verlichting neemt vanaf 2013 elk jaar met 2 % af. De netheid is steeds meer een taak van de bewoners en bedrijven.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Beheer

Bereiken en behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte (verhardingen – technisch onderhoud en wegen - , verkeersmaatregelen en openbare verlichting) door beheer overeenkomstig de normen in de nota “Beheren op Niveau” en het Beleidsplan Openbare Verlichting.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage van de inwoners dat het (helemaal) eens  is  met de stelling dat straten, paden en trottoirs in buurt goed begaanbaar zijn. 1

68%

64%

63%

 62%

61%

60%

Percentage van de inwoners dat vindt dat er weinig dingen in de buurt kapot zijn. 2

76%

80%

75%

 75%

75%

75%

Kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.

 • Centrumgebied (gewenst niveau: 4)

3,7

4

4

4

4

4

 • Bijzondere omgeving (gewenst niveau: 4)

3,6

4

4

4

4

4

 • Groengebieden (gewenst niveau: 4)

3,8

4

4

4

4

4

 • Hoofdwegenstructuur (gewenst niveau: 3)

3,6

3

3

3

3

3

 • Fietspaden (gewenst niveau: 4)

3,7

4

4

4

4

4

 • Woonwijken (gewenst niveau: 3)

3,6

3

3

3

3

3

 • Buitengebied (gewenst niveau: 2)

3,8

2

2

2

2

2

 • Bedrijventerrein (gewenst niveau: 3)

3,7

3

3

3

3

3

Energieverbruik openbare verlichting en
Verkeersregelinstallatie (in KWH * 1.000) 3

2.001

1.961

1.922

1.884

1.847

1.810

1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur - > Burgerpeiling - > Staat van Buurt
2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur ->  Burgerpeiling - > Staat van Buurt
3 Bron: overzicht jaarverbruik energieleverancier

Toelichting indicatoren: Kwaliteitsniveaus: 4 = Hoog (Centrum, Parklaan en Roosendaalseweg,  bijzondere woonomgevingen en fietspaden), 3 = Gemiddeld (woonwijken en bedrijventerreinen) en 2 = Sober (buitengebied). De norm voor de hoofdwegenstructuur is in het algemeen vastgesteld op 3, met uitzondering van de Parklaan en de Roosendaalseweg welke op 4 zijn vastgesteld.
Toelichting indicator openbare verlichting: conform beleidskader is de doelstelling een vermindering van 2% per jaar; echter hier zit wel een ondergrens aan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Beheer

Verharding

 • Onderhoud wegbeheer conform afspraken nota Beheren op Niveau.
 • Afwerken meldingen woon- en leefomgeving binnen de vastgestelde termijnen (wegbeheer).
 • Behoud van kwaliteitsniveau door het herstraten Bankenstraat (Lage Donk - Bollendonkseweg), Statenlaan en Aletta Jacobslaan, Cellostraat, Tubahof en Orgelhof (aansluitend op renovatiewerkzaamheden Woonstichting). Het herstellen van de asfaltverharding van de Hoge Vaartkant (Hilsebaan-A58), Vossenbergsevaart, Hoge Zijweg, Westpolderpad, Fietspad Windgat-Westpolderpad, Heigatstraat, Bankenstraat (Hoevenseweg - Lage Donk), Couperuslaan (Achter de Molen -Stijn Streuvelslaan), Zundertseweg (Sprundelsebaan - A58), Slagveld (Sander - Rijsdijk), Brakkenstraat (Rijsbergseweg - Olieakkers) en Grauwe Polder (Sprundelsebaan-A58).
 •  Tevens het herstraten van diverse voet- en fietspaden.
 • Vanuit het investeringsplan is het volgende werk opgenomen: Van Bergenplein (aansluitend op de werkzaamheden aan de Korte Brugstraat).
 • In overleg uitwerken van plannen voor ondersteuning of overdracht van regulier onderhoud in het kader van centrum- en parkmanagement en burgerinitiatieven (schoonhouden, onkruid bestrijden etc. geen herstel).
 • Stimuleren en faciliteren initiatieven van derden voor uitbreiden aanbod digitale infrastructuur (glasvezelnet-breedband).
 • Uitbreiden van opties voor reclame uitingen in de openbare ruimte.

Openbare verlichting

 • Onderhoud conform afspraken nota Beheren op Niveau en Beleidsplan Openbare Verlichting.
 • Afwerken meldingen woon- en leefomgeving binnen de vastgestelde termijnen.
 • Indien noodzakelijk het vervangen van versleten verlichtingsarmaturen en/of lantaarnpalen gelijktijdig met werkzaamheden aan de weg (zie bovenstaand).
 • Behoud van kwaliteitsniveau door het vervangen van versleten verlichtingsarmaturen en/of lantaarnpalen als zelfstandige projecten. Voor 2017 is dit de wijk Hoge Neerstraat, mogelijk aangevuld met het Buitengebied. Hiervoor start in 2016 een onderzoek naar de mogelijkheden. Daarna volgt realisatie in 2017 en/of 2018.
 • Oranje/gele verlichting wordt in 5 jaren versneld vervangen voor witte duurzamere verlichting waardoor de herkenbaarheid van gezichten en kleuren verbeterd zal worden.
 • Periodieke controle elektrische veiligheid, voorkomen van elektrocutie.