Begroting 2017

2.6 Duurzaamheid

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

648

674

637

625

630

636

Baten

88

57

28

28

28

28

Totaal saldo van lasten en baten

-560

-616

-610

-597

-602

-607

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Resultaat product

-560

-616

-610

-597

-602

-607