Begroting 2017

2.6 Duurzaamheid

Economie, ecologie en algemeen welbevinden zijn in balans

Ook de komende jaren is duurzaamheid de rode draad die door alle beleidsvelden heen loopt.  Telkens wordt gezocht naar een goede balans tussen economie, ecologie en samenleving (integraal en gebiedsgericht). Hergebruik van goederen draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. We hebben dit bereikt door onze partners bewust te maken van de belangen voor de toekomstige generaties en samen te werken aan projecten. Een breed aanbod van natuur- en milieu educatie -projecten is beschikbaar voor jong en oud.
In 2020 zijn doelstellingen uit het Landelijk Energieakkoord op regionaal niveau gehaald. Lokaal ligt het accent op het terugdringen van het energieverbruik bij bestaande panden en de verhoging van het aandeel duurzame energie. De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor gewenst gebruik, de ecologische groenstructuur is behouden en ontwikkeld, de biodiversiteit is vergroot, sinds 2010 is het aantal geluidgehinderden niet meer toegenomen en de luchtkwaliteitsgrens-waarden worden niet overschreden (Milieuvisie 2010-2020).

Doelstellingen

Doelstelling 1 Controle en handhaving

Doelmatige controle en handhaving waardoor overtredingen van wet- en regelgeving worden voorkomen dan wel beëindigd en preventieve werking plaatsvindt.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage controles milieu

100

100

100

100

100

100

Toelichting indicator controles milieu:
De bedrijven zijn onderverdeeld in vijf categorieën. De bedrijven in categorie 0 worden niet bezocht, de bedrijven in de categorieën 1 en 2 eens in de tien jaar, in categorie 3 eens in de drie jaar en in categorie 4 (zwaarste categorie) elk jaar. Controles staan los van meldingen klachten.

Doelstelling 2 Bodem

Geen risico voor de gezondheid van inwoners als gevolg van bodemverontreiniging. Spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging worden gesaneerd en de overige gevallen worden beheerst.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal spoedeisende saneringen

0

1

2

0

0

0

Doelstelling 3 Klimaat (Energie)

In 2020 zijn doelstellingen uit het Landelijk Energieakkoord op regionaal niveau gehaald.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage energiebesparing ten opzichte van 20101

10,7%

12%

14%

16%

18%

20%

Aantal gerenoveerde woningen met twee energielabelstappen ten opzichte van 2015

0

80

160

240

350

450

Percentage duurzame energie (regionale afspraken) 2

10 %

12 %

13 %

14%

15 %

16 %

BBV

Percentage hernieuwbare elektriciteit  via de bruto eindverbruik methode3

-

-

-

-

-

-

Percentage CO2-reductie ten opzichte van 2010 4

11%

12%

13%

15%

17,5%

20%

1   Bron en toelichting: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat, registratie energieverbruik in alle sectoren. Dit energieverbruik bedroeg in 2010: 6807 TJ en in 2013: 6121 TJ (TJ=Terajoule; Joule is de internationale eenheid voor energie. Een kilowattuur = 3.600.000 Joule (3,6 Megajoule); Terajoule = 3.600.000.000.000.000 Joule).

2   Bron en toelichting: Duurzame Energiemonitor Regio West Brabant. Deze monitor gaat uit van een duurzame energieproductie uit gebouwgebonden opties, windenergie en biomassa. De regiogemeenten nemen als doelstelling voor 2020 een energieproductie van 16 %. Zij zetten in op 2 % meer dan landelijk. Etten-Leur scoorde in 2012: 9,6 %.

3   Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur -> Besluit Begroting en Verantwoording  en Klimaatmonitor Rijkswaterstaat. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit afkomstig uit wind, waterkracht, zon of biomassa. In Etten-Leur werd in 2014 gebruik gemaakt van 16,9 % hernieuwbare elektriciteit. We monitoren niet afzonderlijk op hernieuwbare elektriciteit.

4   Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat.

Doelstelling 4 Geluid

In 2020 is er geen sprake van ernstige geluidhinder (> 63 dB). De geluidbelasting ten gevolge van verkeer (rail- en wegverkeer) en industrie op geluidgevoelige objecten is, uitgedrukt in aantal (ernstig) geluidgehinderde woningen, niet toegenomen.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal woningen te hoge gevelbelasting (> 63 dB)

199

190

180

170

160

150

Doelstelling 5 Luchtkwaliteit

In 2020 zijn de emissies van landbouw en industrie verminderd met 20 % t.o.v. 2010. Er is een streven om de luchtkwaliteit voor het hele grondgebied te verbeteren (dus ook op plaatsen waar de luchtkwaliteit voldoet aan de grenswaarden). Het gemotoriseerde verkeer is een belangrijke bron van luchtverontreiniging (fijn stof en stikstofdioxide). Samen met de regio wordt ingezet op duurzame mobiliteit.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage afname emissies ten opzichte van 2010

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Controle en handhaving
 • Vaststellen werkprogramma controle en handhaving ten behoeve van uitvoering door Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
 1. Bodem
 • Afronden bodemsaneringen Vosdonk en De Keen.
 • Ad hoc sanering van bodemverontreinigingen.
 1. Klimaat (Energie)
 • Verduurzaming en WMO proof maken van gemeentelijke accommodaties
 • Deelname aan projecten in kader van regionale EnergieAgenda
 • Stimuleren en faciliteren verbeteren woningvoorraad (o.a. levensloopbestendig maken en verlagen energiegebruik). Actieve deelname in Deal Stroomversnelling koopwoningen en Brabantse Deal Nul-op-de Meter. Inzet realiseren van een aantal NoM-pilotwoningen. Stimuleren duurzame nieuwbouw.
 • Stimuleren en faciliteren van lokale particuliere projecten
 • In samenwerking met DuurSaam Etten-Leur project ‘zonnepanelen’ voor KSE, WEL en bedrijfspanden uitwerken.
 • Routekaart klimaatneutrale gemeente opstellen.
 • Energiebesparing openbare verlichting en verkeersregelinstallatie.
 •  Milieubarometer voor eigen organisatie hanteren.
 • Opstellen bedrijfsplan voor duurzame mobiliteit eigen organisatie.
 1. Geluid
 • Het toepassen van geluidsarm asfalt bij reconstructie van hoofdwegen.
 • Overleg met Prorail omtrent geluidsanering woningen (maatregelen aan woningen) spoorweglawaai.
 • Opstellen saneringsprogramma wegverkeerslawaai restant nog niet gesaneerde woningen.
 1. Luchtkwaliteit
 • Volgen autonome ontwikkeling luchtkwaliteit.
 • Vaststellen van normen voor geuremissie (geurvisie en verordening).
 1. Natuur en biodiversiteit
 • Monitor biodiversiteit.
 • Opstellen programma verbeteren biodiversiteit.
 • Bevorderen stadsnatuur.
 1. Duurzaam inkopen
 • Meer aandacht aan de uitvoering van duurzaam inkopen.