Begroting 2017

2.5 Veiligheid

Doelstelling

Risico

  1. Veiligheid
  •  Het verschil tussen de daadwerkelijke (objectieve) inspanningen en  de (subjectieve) veiligheidsbeleving door burgers, kan er toe leiden dat maatregelen voor het gevoel van de burger niet altijd tot het gewenste resultaat leiden.
  • Als gevolg van toename in het gebruik van social media bestaat de kans op communicatieruis bij incidenten met als gevolg verkeerde beeldvorming en imagoschade.
  • Als gevolg van minder financiële middelen en een lager gewenst niveau voor beheer vergroot de onveiligheid in de openbare ruimte (toename van achterstallig onderhoud).
  • Onverwachte kosten bij een ramp/calamiteit in Etten-Leur.
  • Als gevolg van autonome ontwikkelingen binnen verbonden partijen (zoals de veiligheidsregio en de Regionale Uitvoeringsdiensten-RUD) bestaat de kans op financiële overschrijdingen en dit levert zowel budgettaire als kwalitatieve nadelen op.
  1. Lokale regelgeving
  • Naarmate je activiteiten aan de voorkant minder toetst is de kans groter dat bij realisatie van deze activiteiten een correctie moet plaatsvinden.