Begroting 2017

2.5 Veiligheid

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

3.508

3.797

3.303

3.350

3.349

3.363

Baten

33

78

144

147

151

154

Totaal saldo van lasten en baten

-3.475

-3.719

-3.160

-3.203

-3.198

-3.208

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Resultaat product

-3.475

-3.719

-3.160

             -3.203

             -3.198

-3.208