Begroting 2017

2.5 Veiligheid

Burgers voelen zich veilig in hun buurt
In 2020 voelen vier op de vijf bewoners zich nog steeds veilig in de buurt. Eigen verantwoordelijkheid van partners en aanpak op wijkniveau staan daarbij voorop. De aandacht voor veiligheid geldt voor alle beleidsvelden en maatregelen worden in samenhang genomen.
 
Minder lokale regels, meer eigen verantwoordelijkheid  
We maken een onderscheid  tussen landelijke (verplichte) regels en lokale regels. We kunnen zelf bepalen welke lokale regels we handhaven of invoeren.
De komende jaren gaan we, waar mogelijk en gewenst, de APV hierop aanpassen We treden hierover wanneer nodig in overleg met onze partners.
De administratieve last in de dienstverlening is zodanig verminderd en de processen zijn zodanig geoptimaliseerd dat doorlooptijden zo kort mogelijk zijn met behoud van kwaliteit.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Veiligheid

Het bevorderen en optimaliseren van een veilige woon-, werk en leefomgeving (objectief en subjectief).

Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage van de inwoners dat zich altijd of meestal veilig voelt in de buurt 1

82%

83%

83%

83%

83%

83%

83%

BBV

Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 2

175

-

-

-

-

-

-

BBV

Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 2

0,2

-

-

-

-

-

-

BBV

Aantal winkeldiefstallen per 1.000  
Inwoners 2

-

1,5

-

-

-

-

-

BBV

Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3

-

4,8

-

-

-

-

-

BBV

Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 3

-

2,8

-

-

-

-

-

BBV

Aantal vernielingen en beschadigingen  per 1.000 inwoners 3

-

6,6

-

-

-

-

-

BBV

Percentage jongeren 12-21 jaar met een delict voor de rechter is verschenen 4

-

-

-

-

-

-

-

1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur - > Burgerpeiling - > Buurt is een veilige leefomgeving
2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur ->  Besluit Begroting en Verantwoording
3 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur ->  Openbare Orde en Veiligheid
4 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur - > Besluit Begroting en Verantwoording - > 2012: 1,8 %

Doelstelling 2 Lokale regelgeving

Doelmatige handhaving waardoor overtredingen van wet- en regelgeving worden beëindigd en preventieve werking plaatsvindt.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage van de inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat de gemeente voldoende toeziet op het naleven van regels. 1

35%

35%

35%

40%

40%

40%

1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur - > Burgerpeiling - > Toezicht naleving regels

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Veiligheid
 • Versterken rol van wijkmanagers bij veiligheid in sociaal domein.
 • Toezicht door boa’s in publiek domein.
 • Versterken samenwerking met partners (regulier werk).
 • Invoeren buurtpreventieteams (of whats-app-groepen)  in alle wijken in de periode tot 2018.
 • Stimuleren en ondersteunen buurtpreventieprojecten en andere projecten om de veiligheid te verbeteren.
 • Activiteiten en  speerpunten in beleid zijnde drugs, jeugd, geweld, woninginbraken, bedrijven, ondermijning en crisismanagement.
 • Discussie met gemeenteraad  over drugsbeleid en handhaving etc.
 • Participeren in en inspelen op landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van veiligheid (politieregio, veiligheidsregio).
 • Borgen van crisisorganisatie en de samenwerking  hierin  binnen districten.
 • Beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (externe veiligheid).
 • In samenwerking met partners komen tot sluitende afspraken in de aanpak van de problematiek van verwarde personen .
 1. Lokale regelgeving
 • De handhaving wordt uitgevoerd conform het integraal handhavingsprogramma.  
 • In overleg met jeugd onderzoek naar het aanbod van activiteiten voor jongeren tot 18 jaar. Hierbij verbinding leggen met preventie- en handhavingsplan alcohol en overlastproblematiek.