Begroting 2017

2.4 Mobiliteit

Doelstelling

Risico

  1. Bereikbaarheid (1 en 2)

Als er gekozen wordt voor minder financiële middelen en daarmee voor lager niveau voor beheer en aanpassingen bestaat de kans op verminderde bereikbaarheid en herkenbaarheid van wegen  met als gevolg toename van wachttijden, verminderde veiligheid, imagoschade en verhoogd risico op aansprakelijkheidstelling.

  1. Openbaar vervoer (3)

Als  er gekozen wordt voor minder financiële middelen en daarmee de keuze van het aanbod aan openbaar vervoer wordt verminderd,  verkleint de kans voor bepaalde inwoners om zelfstandig van collectieve voorzieningen in de gemeente gebruik te maken en eerder een beroep wordt gedaan op individuele middelen (WMO).

  1. Parkeren (4)

Door het ontbreken van actuele cijfers op het gebied van parkeren kan onvoldoende onderbouwd sturing tussen vraag en aanbod plaatsvinden met als gevolg een onevenwichtige verdeling van de parkeerdruk.