Begroting 2017

2.4 Mobiliteit

Je komt vlot en veilig van de ene naar de andere plek

Een herkenbaar wegen- en fietspadennet zorgt voor een goede doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid. De uitgangspunten voor de inrichting volgens Duurzaam Veilig zijn leidend. Wegen die nog niet voldoen worden gefaseerd aangepast. Combinatie met reconstructie of herstratingswerk is uitgangspunt. De bestaande lijnvoering en frequentie voor het openbaar vervoer bevindt zich in 2018 op het huidig niveau. Indien mogelijk wordt kwaliteit en aanbod verbeterd. Goed openbaar vervoer maakt meedoen in de samenleving mogelijk. In overleg met betrokken partijen worden knelpunten op het gebied van auto- en fietsparkeren opgelost.

Doelstellingen

Doelstelling 1 bereikbaarheid

Een goede doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid door een herkenbaar wegen en fietspadennet.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage gebiedsontsluitingswegen conform Duurzaam Veilig 1

75%

75%

75%

75%

75%

75%

 1. Bron: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Doelstelling 2 verkeersveiligheid

Het verminderen van het aantal verkeersongevallen door extra aandacht voor kwetsbare risicogroepen (fietsers, jonge bestuurders en ouderen).

Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Geregistreerde verkeersongevallen per 10.000 inwoners 1

8,5

-

-

-

-

-

-

BBV

Percentage ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig 2

9%

-

-

-

-

-

-

BBV

Percentage overige vervoersongevallen met een gewonde fietser 3

10%

-

-

-

-

-

-

 1. Bron: WaarStaatJeGemeente.nl - > Dashboard Etten-Leur - > Openbare orde en veiligheid
 2. Bron: WaarStaatJeGemeente.nl - > Dashboard Etten-Leur - > Besluit Begroting en Verantwoording
 3. Bron: WaarStaatJeGemeente.nl - > Dashboard Etten-Leur - > Besluit Begroting en Verantwoording

Doelstelling 3 openbaar vervoer

We bieden goed openbaar vervoer door het behouden en zo mogelijk uitbreiden van de (bestaande) lijnvoering.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal lokale en regionale buslijnen 1

6

7

7

6

6

6

 1. Bron: lijnnetkaart vervoerder

Toelichting indicator: De productdoelstelling is ontleend aan het Beleidskader 2014-2018. Op dat moment waren er zes buslijnen. In 2016 en 2017 loopt het proefproject buslijn Etten-Leur-Zevenbergen. Afhankelijk van resultaat wordt buslijn vanaf 2018 gehandhaafd.

Doelstelling 4 parkeren

We bieden voldoende parkeermogelijkheden voor auto en fiets voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod aan parkeergelegenheid in de buurt. 1

56%

56%

56%

57%

59%

60%

 1. Bron: WaarStaatJeGemeente.nl - > Dashboard Etten-Leur - > Ruimte en Mobiliteit -> voldoende parkeergelegenheid in de buurt

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

1. Bereikbaarheid

 • Aanpassen van wegen aan uitgangspunten Duurzaam Veilig in samenhang met herstraten van wegen (Beheren op Niveau) conform productblad wegen.
 • Voorbereiden en gefaseerd uitvoeren van een plan voor aanpassing Stijn Streuvelslaan, Kerkwerve en Withofstraat aan uitgangspunten Duurzaam Veilig.
 • Monitoring verkeer en inventarisatie doorgaand verkeer.
 • Actualiseren objectbewegwijzering.

2.Verkeersveiligheid

 • Verbeteren verkeersveiligheid in samenhang met herstraten van wegen (beheren op niveau) conform productblad wegen.
 • Het uitvoeren van de herkenbaarheid van schoolomgevingen.
 • De deelname aan regionaal overleg over het terugdringen van overlast door goederenvervoer per spoor.

3. Parkeren

 • Het gefaseerd (per wijk) inventariseren van de bestaande parkeersituatie en opzetten van informatiesysteem.
 • Ad hoc monitoren van de parkeersituaties en daar waar nodig oplossen van knelpunten.
 • Afronden onderzoek en besluitvorming centrum parkeren.
 • Wijzigen toezicht bewaakte fietsenstalling station (volledige bewaking door personen met uitkering).
 • Uitvoering evaluatie centrumparkeren