Begroting 2017

2.1 Ruimtelijke ordening

1e Berap
8/24
niet volgens plan

2e Berap
10/24
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

L

Uitvoeren actieplan huisvesting (bijzondere) doelgroepen op basis van vraaggerichte benadering. (starters, ouderen, arbeidsmigranten, asielzoekers en mensen met een beperking)

Voordat we een actieplan opstellen, moeten we eerst het 'Uitwerkingsprogramma Wonen' vaststellen. We stellen dit programma in het vierde kwartaal 2016 vast. Kijken we naar het vervolgproces en het overleg met partners dan verwachten we dit jaar niet meer te komen tot uitvoering van een actieplan voor huisvesting van (bijzondere) doelgroepen op basis van vraaggerichte benadering.

L

In  regionaal verband vormgeven van samenwerking in kader van Huisvestingswet en nieuwe Woningwet

Beoogde regionale samenwerking richt zich primair op programmatische afspraken. En op de uitwerking van lokale en (sub)regionale uitgangspunten van de regionale agenda wonen en het regionaal woonperspectief. Op dit moment is er geen noodzaak om daarbij binnen de kaders van de Huisvestingswet en Woningwet tot samenwerking en afspraken te komen.

K

Opstellen en vaststellen van Omgevingsvisie (lange termijnvisie tot 2030) waaronder vaststellen van randvoorwaarden ter bestrijding van leegstand en aanpak herstructurering.

We hadden verwacht de verkenningsfase voor de Omgevingsvisie halverwege 2016 af te ronden. Dit is niet gelukt. We denken het komend najaar nodig te hebben voor  het overleg met ondernemers over de onderwerpen werk, detailhandel en horeca. Waar mogelijk zetten we over andere onderwerpen het overleg en de planvorming voort. De gemeenteraad krijgt via een tussendocument informatie over de stand van zaken en aangepaste planning. Daarnaast moeten we rekening houden met regionale initiatieven.

K

Het opstellen/vaststellen van specifieke gebiedsvisies (zoals Edward Poppelaan 12-Zonnestad, winkelstrip Concordialaan e.o.).

Najaar 2016 starten we met de gebiedsvisie voor Edward Poppelaan 12/ Zonnestad. We verwachten pas eind 2017/begin 2018 een bestemmingsplan vast te stellen. De eigenaar voor de winkelstrip Concordialaan heeft ook na herhaald verzoek geen wensen voor deze strip kenbaar gemaakt.

K

Opstellen en/of vaststellen van herziening bestemmingsplannen waaronder herziening bestemmingsplan Buitengebied aan provinciale verordening ruimte.

De Wet ruimtelijke ordening kent de plicht bestemmingsplannen om de tien jaar te herzien. Ter voldoening aan deze plicht is het bestemmingsplan 'Etten-Oost' vastgesteld. In de loop van 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan. Eind 2016 komt het Rijk met informatie over de overgangsregeling. Om dubbel werk te voorkomen wachten we eerst de regeling af. Over de verplichte doorvertaling van de regels voor ‘mestbewerking en veehouderij’ (artikelen 33 en 34 provinciale verordening Ruimte) in het bestemmingsplan Buitengebied zijn we met de provincie in gesprek.

K

Uitbreiden van het woningaanbod door nieuwbouw met bijzondere aandacht voor binnenstedelijke locaties.

Bij het opstellen van de begroting verwachtten we dit jaar 217 woningen op te leveren. Tot 1 juli waren ongeveer 70 woningen opgeleverd. Een groot deel van de in aanbouw zijnde woningen wordt pas volgend jaar opgeleverd.

K

Uitvoeren van maatregelen ter bevordering van de doorstroming op de woningmarkt.

Momenteel werken we samen met Woonstichting Etten-Leur (WEL) en Huurdersbelangenvereniging (HBV) aan prestatieafspraken over scheefwonen en doorstroming. De afspraken worden vanaf januari 2017 concreet gemaakt. We monitoren de effecten en delen de resultaten in de loop van 2017.

K

Invoeren en uitvoeren van maatregelen ter bevordering beschikbaarheid woningen

Voor eind 2016 worden met Woonstichting Etten-Leur (WEL) en de Huurdersbelangenvereniging (HBV) nieuwe prestatieafspraken over dit onderwerp vastgesteld. En daarna vanaf 2017 uitgewerkt.  

K

Stimuleren en faciliteren verbeteren woningvoorraad (o.a. levensloopbestendig maken en verlagen energiegebruik).

We zijn gestart met enkele pilots waaronder nul op de meter; andere Initiatieven zijn in voorbereiding. We zijn afhankelijk van de inbreng van partners.

K

Doorvoeren samenwerking op het gebied van VTH1 WABO2-taken (vergunning, toezicht, handhaving).

  1. Vergunningverlening, toezicht en handhaving
  2. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

We willen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bouwen meer samen werken met de gemeenten van de De6 (Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Zundert en Rucphen). Het plan voor deze samenwerking is gereed en voorjaar 2016 al voorgelegd aan de Ondernemingsraden voor gelegd. We hebben nog geen advies. We verwachten dat het plan nog dit jaar wordt vastgesteld.