Begroting 2017

2.1 Ruimtelijke ordening

Doelstelling

Risico

Ruimtelijke ordening

 • Maatschappelijke weerstand en juridische procedures kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering waardoor een financieel nadeel optreedt.

Volkhuisvesting

 • Uiteenlopende maatschappelijke en economische ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de woningmarkt, zoals vertraging in het tempo van de realisatie van nieuwbouw en renovatie.
 • Ontwikkelingen die gevolgen hebben voor o.a. wachttijden voor huurwoningen, betaalbaarheid en doorstroming .
 • Keuzen die Woonstichting Etten-Leur de komende jaren maakt en de effecten daarvan op de vraag naar passende en betaalbare huurwoningen.
 • Het niet bereiken van een akkoord tussen gemeente en Woonstichting Etten-Leur en huurdersbelangenvereniging over prestatieafspraken voor de komende jaren.
 • Onvoldoende belangstelling in de markt waardoor de starterslening geen succes wordt en/of het niet bereiken van het beoogde effect, het bevorderen van de doorstroming.

Landschapsbeheer

 • Als gevolg van keuzes van subsidieverstrekkers of gemeente om minder middelen ter beschikking te stellen zorgen voor vertraging of het niet doorgaan bij de uitvoering van projecten.

Monumenten- en archeologiebeleid

 • Door onachtzaamheid en onzorgvuldigheid door derden bestaat het risico op aantasting van de monumentale/archeologische waarde van het cultureel erfgoed.

Vergunningverlening

 • Als gevolg van het schrappen van de preventieve toets (toets vooraf) bestaat de kans dat er meer problemen ontstaan op het gebied van veiligheid en gezondheid
 • Als gevolg van het niet afhandelen van een aanvraag binnen de wettelijke termijn bestaat de kans op een (fictieve)  vergunning van rechtswege met als gevolg dat de preventieve toets achterwege blijft en de legesinkomsten worden gemist.
 • Als gevolg van mogelijke wettelijke verruiming van vergunningsvrije of meldingsplichtige activiteiten bestaat de kans op minder legesinkomsten met als gevolg een financieel tekort.

Handhaving

 • Als gevolg van minder preventieve toetsing bestaat de kans op meer kosten bij toets en correctie achteraf (reactieve toetsing).