Begroting 2017

2.1 Ruimtelijke ordening

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

2.981

2.881

1.860

1.860

1.692

1.719

Baten

1.178

960

831

626

582

495

Totaal saldo van lasten en baten

-1.802

-1.921

-1.029

-1.234

-1.110

-1.225

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

1

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

43

50

70

25

-  

-  

Resultaat product

-1.760

-1.871

-959

-1.209

-1.110

-1.225