Begroting 2017

2.1 Ruimtelijke ordening

We bouwen voor de vraag en bevorderen duurzaamheid
In de periode 2013-2019 zijn er duizend woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. De nieuwbouw is afgestemd op de vraag naar woningen en het aanbod in de bestaande voorraad. Het aanbod aan woningen spreekt verschillende doelgroepen aan. Naast nieuwbouw zijn bestaande gebouwen en woningen verbouwd om het toenemend aantal huishoudens te huisvesten. Het aantal gezinnen met budgetproblemen is in vergelijking tot 2014 niet toegenomen.

De huisvesting van arbeidsmigranten vindt op maat plaats; grootschalige huisvesting is uitgesloten.
De gemeente stimuleert initiatieven om het wooncomfort van (oudere) bestaande woningen te verbeteren. We denken vooral aan het levensloopbestendig maken en verminderen van energieverbruik. Aanvullend op bestaande campagnes en initiatieven kunnen over twee jaar particuliere huiseigenaren kiezen uit standaardpakketten voor woningaanpassing. De gemeente neemt het voortouw om samen met partners deze pakketten te ontwikkelen en onder de aandacht van haar inwoners te brengen. Onze ambitie is om jaarlijks ongeveer honderd bestaande koopwoningen met twee energielabel stappen te verhogen[1]. We maken met de Woonstichting afspraken over deze doelstelling voor haar woningbezit. Qua energieverbruik hebben we de ambitie bij nieuwbouw om verder te gaan dan wat minimaal in het bouwbesluit is aangegeven. Bouwers kunnen zelf kiezen voor verdergaande voorzieningen.

De structuurvisie schetst tevens een beeld voor de ruimtelijke ontwikkeling na 2020 (waaronder de uitspraak over een nieuw bedrijventerrein op basis van regionaal beleid). In afwachting hiervan koopt de gemeente alleen grond in bestaand stedelijke gebied. Een uitzondering wordt gemaakt voor lopende verplichtingen (zoals realisatie ecologische verbindingszones).

Regels over gebruik en bouwen staan ten dienste van behoud en versterken van de kwaliteit van de ruimte en bieden kansen voor initiatieven. Nieuwe ontwikkelingen worden benut om doelen op andere beleidsvelden te realiseren (duurzaamheid, maatschappelijke ondersteuning etc.).
De dienstverlening op het gebied van bouwen wordt verbeterd door het terugbrengen van de tijd voor het verlenen van vergunningen en het garanderen van kwaliteit door samenwerking met andere gemeenten.
[1] Convenant Duurzaam Bouwen West Brabant

Doelstellingen

Doelstelling 1 Ruimtelijk Ordening

Adequaat en flexibel ruimtelijk beleid dat inwoners en bedrijven rechtszekerheid biedt en voldoende mogelijkheden geeft voor aanpassingen in de fysieke leefomgeving.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal structuur- en/of gebiedvisies 1

0

0

1

p.m.

p.m.

p.m.

Aantal bestemmingsplannen, wijzigings-, uitwerkingsplannen en/of projectafwijkingsbesluiten

10

10

10

10

p.m.

p.m.

1 Vanaf 2019 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking; vanaf dat moment verandert de regelgeving ingrijpend en komen er andere planvormen zoals omgevingsvisie, omgevingsplannen, programma’s en projectbesluiten.

Doelstelling 2 Volkshuisvesting

Voor iedereen passende huisvesting bieden.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal op te leveren woningen

205

150

250

250

120

100

Aantal bestaande woningen dat qua energieverbruik met twee energielabel-stappen is verlaagd 1

-

100

100

100

100

100

BBV

Aantal nieuwe gebouwde woningen per 1.000 woningen 2

-

-

-

-

-

-

 1. Deze gegevens zijn pas vanaf 2016 beschikbaar.
 2. Bron: WaarStaatJeGemeente.nl - > Dashboard Etten-Leur - > Ruimte en Mobiliteit ->  2013: 5,8.

Doelstelling 3 Landschapsbeheer

Het behouden en versterken van natuur en landschap.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal projecten landschapsbeleidsplan

2

2

2

2

2

2

Aantal overeenkomsten agrarisch landschapsbeheer

4

3

3

3

3

3

Doelstelling 4 Monumenten en archeologiebeleid

Het behouden en versterken van het erfgoed in onze gemeente.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal rijksmonumenten

66

66

66

66

66

66

Aantal gemeentelijke monumenten

100

100

100

100

100

100

Doelstelling 5 Vergunningverlening

Het binnen de wettelijke termijn verlenen van een integrale (brede) omgevingsvergunning.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage afhandeling aanvragen binnen wettelijke   termijn 1

100

100

100

100

100

100

 1. Vanaf 2019 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking; vanaf dat moment verandert de regelgeving ingrijpend en vallen meer bouwplannen buiten de vergunningsplicht.

Doelstelling  6 Handhaving

Doelmatige handhaving waardoor overtredingen van wet- en regelgeving worden beëindigd en preventieve werking plaatsvindt.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentage controles naar aanleiding van meldingen bouwactiviteiten

100

100

100

100

100

100

Percentage controles brandveiligheid/kwaliteit bestaande gebouwen 1

50

100

100

100

100

100

 1. De bestaande gebouwen worden vanuit een basistakenpakket onderverdeeld in gebouwgroepen. Deze worden periodiek, volgens een risicogerichte benadering, gecontroleerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Ruimtelijke Ordening
 • Voorbereiden soepele invoering nieuwe Omgevingswet in 2019.
 • Opstellen en vaststellen van Omgevingsvisie (lange termijnvisie tot 2030) waaronder vaststellen van randvoorwaarden ter bestrijding van leegstand en aanpak herstructurering.
 • Vaststellen van ruimtevraag voor werklocaties gebaseerd op optimaal benutten bestaande locaties en creëren van kansen voor bedrijven (onderdeel omgevingsvisie).
 • Gebiedsontwikkelingen en woningbouwprojecten realiseren die conform de vastgestelde kaders voorzien in de benodigde ruimte voor woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.
 • Vaststellen van diverse bestemmingsplannen (waaronder herziening bestemmingsplannen), projectafwijkingsbesluiten, uitwerkings-, wijzigings- en exploitatieplannen of overeenkomsten.
 • Behandeling van planschadeclaims.
 1. Volkshuisvesting

Op basis van het Uitwerkingsprogramma Wonen:

 • Uitvoeren van actieplan huisvesting (bijzondere) doelgroepen op basis van vraaggerichte benadering.
 • Uitbreiden van het woningaanbod door nieuwbouw met bijzondere aandacht voor binnenstedelijke locaties.
 • Uitvoeren van maatregelen ter bevordering van de doorstroming op de woningmarkt.
 • Invoeren en uitvoeren van maatregelen ter behoud van betaalbaarheid woningen.
 • Invoeren en uitvoeren van maatregelen ter bevordering beschikbaarheid woningen.
 • Stimuleren en faciliteren verbeteren woningvoorraad (o.a. levensloopbestendig maken en verlagen energiegebruik).
 1. Landschapsbeheer
 • Incidentele grondverwerving voor aanleg resterende delen  ecologische verbindingszones.
 • Begeleiden van agrarisch landschapsbeheer.
 1. Vergunningverlening
 • De aanvragen voor een omgevingsvergunning worden integraal. zoveel mogelijk digitaal afgehandeld en waar mogelijk binnen een kortere termijn dan de wettelijke.
 • Verbeteren dienstverlening.
 • Doorvoeren samenwerking op het gebied van VTH WABO-taken (vergunning, toezicht, handhaving/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
 • Voorbereiden soepele invoering nieuwe Omgevingswet in 2019.
 1. Handhaving
 • De handhaving wordt uitgevoerd conform het integraal handhavingsprogramma.