Begroting 2017

1.5 Financiën

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

3.837

947

                      4.784

Baten

                    69.145

                         382

                    69.527

Totaal saldo van lasten en baten

                    65.308

                        -565

                    64.742

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                      2.891

                        -306

                      2.585

Onttrekking reserves

                      2.489

                         324

                      2.813

Resultaat product

                    64.906

                            64

                    64.970

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Algemene uitkering

                   502

V

Post onvoorzien

                   208

V

Kapitaallasten 

                     44

V

Rente Grondbedrijf

                 -226

N

CAO verhoging

                 -200

N

Arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking

                    -42

N

Vennootschapsbelasting

                    -93

N

Reserves grondbedrijf

                     93

V

Opleidingskosten

                    -75

N

Reserve optimalisering bedrijfsvoering

                     75

V

Administratieve overheveling product 1.4 en 1.5

                 -249

N

Automatisering

                 -100

N

Reserve automatisering

                   100

V

Informatiebeveiliging

                    -20

N

Onvoorzien Onderhoud gebouwen

                    -32

N

Administratieve overheveling product 3.1 en 1.5

                    -40

N

Administratieve overheveling product 3.7 en 1.5

                    -20

N

Uren Grondbedrijf

                     64

V

Rente over Voorzieningen Grondbedrijf

                    -81

N

Wijziging rente toerekening over Reserves en Voorzieningen Grondbedrijf

                 -239

N

Reserves grondbedrijf

                   320

V

Hervorming Persoonsgebonden budgetten

                 -140

N

Personeel 3d's

                    -56

N

Reserve sociaal domein

                     56

V

Afvalbakken

                    -31

N

Algemene uitkering septembercirculaire 

                   305

V

Overig

                    -59

N

Resultaat product

                     64

V