Begroting 2017

1.5 Financiën

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.

Doelstellingen op programma niveau

  • Geld wordt goed besteed:
    • De meerjarenraming is structureel sluitend.
    • Er is een goede balans tussen prijs (lokale lasten) en het kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau diverse beleidsvelden).