Begroting 2017

1.5 Financiën

Bij de vijf goedkoopste gemeenten met een sluitende meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is structureel sluitend. De reservepositie is op voldoende niveau, structurele uitgaven worden door structurele inkomsten gedekt en gemeentelijke lastenstijging is beperkt. De OZB tarieven stijgen met de consumentenprijsindex. Etten-Leur behoort tot de vijf goedkoopste gemeenten van de Regio West-Brabant. De tarieven zijn kostendekkend. Etten-Leur koopt duurzaam in en creëert maximaal kansen voor lokale en regionale ondernemers.

De gemeente gaat bewust en verantwoord om met risico’s

De gemeente is risicobewust. Daardoor wordt de gemeenteraad tijdig en volledig geïnformeerd over kansen en bedreigingen die invloed hebben op de te behalen doelstellingen. Risicomanagement is gericht op het beheersen van risico’s. Voor risico’s waar geen beheersmaatregelen voor zijn getroffen, dienen middelen aangehouden te worden (het weerstandsvermogen). Deze middelen dienen tenminste gelijk te zijn aan de ingeschatte omvang van de risico’s (=weerstandsratio van minimaal 1,1). Zijn de middelen hoger dan het ingeschatte risicobedrag, dan wordt vanaf een weerstandsratio groter dan 1,4 bepaald welk deel van deze middelen vrij inzetbaar is.

Doelstellingen

Doelstelling 1: De meerjarenraming is structureel sluitend.

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo begroting/jaarrekening

€ 1.713.000

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Doelstelling 2: Etten-Leur behoort tot de vijf goedkoopste gemeenten van de Regio West-Brabant.

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BBV

Gemiddelde WOZ waarde (per € 1.000)

216

224

-

-

-

-

BBV

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

635

630

-

-

-

-

BBV

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

655

664

-

-

-

-

Doelstelling 3: De weerstandsratio is minimaal 1,1

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Weerstandsratio

1,4

1,05

≥1,1

≥1,1

≥1,1

≥1,1

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

  1. De meerjarenraming is structureel sluitend.
  • Solide financieel beleid voortzetten, reservepositie op voldoende niveau houden en gemeentelijke lastenstijging beperken
  • Onderzoeken van mogelijkheden om binnen het huidige voorzieningenniveau te bezuinigen en in ieder geval voor 2017 een sluitende meerjarenraming aan te bieden.
  • Voor de langere termijn (2017 en volgende jaren) meer in te gaan zetten op innovatief bezuinigen om duidelijke keuzes te kunnen maken.
  1. Etten-Leur behoort tot de vijf goedkoopste gemeenten van de Regio West-Brabant.
  • Stijging OZB met het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer t-2
  1. De gemeente is risicobewust. Voor risico’s waar geen beheersmaatregelen voor zijn getroffen, dienen middelen aangehouden te worden
  • Vergroten risicobewustzijn, organisatorische inbedding van het risicobeheer en verbetering van de informatievoorziening