Begroting 2017

1.4 Dienstverlening aan derden

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

1.491

2.387

841

828

835

847

Baten

 2.385

2.021

 2.029

2.059

2.083

2.117

Totaal saldo van lasten en baten

894

                -366

1.188

1.232

1.248

1.270

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Resultaat product

894

-366

1.188

1.232

1.248

1.270