Begroting 2017

1.4 Dienstverlening aan derden

Etten-Leur is een krachtige entiteit in de regio en heeft regie op samenwerking

In 2019 werkt Etten-Leur veel samen met gemeenten in de regio. Er zijn duidelijke afspraken over deze samenwerkingsverbanden en het is voor betrokken partijen duidelijk waarom met wie wordt samengewerkt. De samenwerking wordt aangegaan vanuit eigen kracht met als doel kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en kostenbeheersing. De gemeenteraad heeft vertrouwen in deze vormen van samenwerking. Het college handelt hierin als vooruitgeschoven post en betrekt de gemeenteraad zodanig dat het vertrouwen in samenwerkingsverbanden goed is. Dit is transparant en voor iedereen duidelijk weergegeven in de P&C documenten.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Hogere efficiency bedrijfsvoering en betere kwaliteit en continuïteit (interne) dienstverlening.

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal formele klachten over de uitvoering van dienstverlening door opdrachtgevers

0

0

0

0

0

0

Waardering dienstverlening door opdrachtgevers
Rapportcijfer 1-10 / opmerking: vanaf 2015 gaan we dit meten

8

7,5

8

8

8

8

Doelstelling 2 Diensten aan andere gemeenten leveren tegen minimaal een kostendekkend tarief

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kostendekkendheid dienstverlening aan derden

nb

100%

100%

100%

100%

100%

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

  1. Hogere efficiency bedrijfsvoering en betere kwaliteit en continuïteit (interne) dienstverlening
  • Dienstverlening gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) voortzetten
  • Dienstverlening gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant voortzetten
  • Dienstverlening ICT gemeente Tholen voortzetten
  • Dienstverlening ICT Veiligheidshuis voortzetten
  • Dienstverlening WMO gemeente Zundert voortzetten
  • Onderzoeken waardering dienstverlening door derden
  1. Diensten aan andere gemeenten leveren tegen minimaal een kostendekkend tarief
  • Het leveren van overeengekomen diensten aan derden.
  • Kostendekkende tarieven in rekening brengen en de risico’s zo klein mogelijk houden