Begroting 2017

1.3 Publieksdienstverlening

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

2.238

2.665

2.034

1.911

1.803

1.773

Baten

724

904

994

906

682

591

Totaal saldo van lasten en baten

-1.514

-1.761

-1.040

-1.005

-1.121

-1.182

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

166

311

196

-  

-  

-  

Resultaat product

-1.348

-1.450

-844

-1.005

-1.121

-1.182