Begroting 2017

1.2 College van B&W

Zoals we bij productblad 1.1 Gemeenteraad al hebben aangegeven:

 • investeren wij in de relatie met onze partners en zijn zelf een betrouwbare partner,
 • hanteren we voor onze communicatie het uitgangspunt spreken is zilver, luisteren is goud en
 • willen we een krachtige entiteit zijn in de regio en regie hebben op samenwerking.  

Voor de gehele tekst verwijzen we naar productblad 1.1 Gemeenteraad.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Voorbereiding en uitvoering beleid

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente.

6,8

6,9

7,1

7,3

7,5

7,5

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur ->  gemeentelijke dienstverlening.

Doelstelling 2 De vijf O’s actief betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Het percentage inwoners dat vindt dat de gemeente inwoners voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen.

44%

45%

46%

46%

46%

46%

Het percentrage inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende luistert naar de mening van inwoners.

38%

39%

40%

41%

41%

41%

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> burgerpeiling.

Doelstelling 3 Het college B&W verwelkomt initiatieven van de vijf O’s

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Het percentage inwoners dat vindt dat inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren.

40%

40%

41%

42%

42%

43%

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> bestuur en organisatie.

Doelstelling 4 Een doelmatig en doeltreffend bestuur.

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Positief oordeel in rapportage 213a Gemeentewet over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het/de onderzochte beleid(sonderdelen).

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bron: rapport 213a Gemeentewet ten behoeve van de gemeenteraad

Doelstelling 5 Een getrouwe en rechtmatige verantwoording over de middeleninzet

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Een goedkeurende controleverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bron:  controleverklaring

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Voorbereiding en uitvoering beleid.
 • Het College B&W ondersteunen bij hun bestuurstaak.
 • Uitvoeren communicatieplan
 1. De vijf O’s actief betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid
 • Inwoners actief en in een vroegtijdig stadium betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid
 • Het digitaal platform inzetten als extra instrument voor burgerparticipatie.
 1. Het college B&W verwelkomt initiatieven van de vijf O’s
 • De vijf O’s gelegenheid geven om eigen plannen onder de aandacht te brengen van de gemeente
 • Een beroep doen op de vijf O’s om zelf ook bij te dragen aan de leefbaarheid in de buurt (zie ook product 3.9 Wijken)
 • Inzetten en verdere uitrol waarderend vernieuwen voor overheidsparticipatie
 • Inzetten stimuleringsbudget maatschappelijke initiatieven
 • Actief inzetten digitaal platform voor onder andere accommodaties.
 1. Een doelmatig en doeltreffend bestuur
 • Het meten van het oordeel van de burger door middel van het uitvoeren van een burgerpeiling.
 • Het uitvoeren van een onderzoek 213a Gemeentewet of de uitvoering van een beleid(sonderdeel) doelmatig en doeltreffend is
 1. Een getrouwe en rechtmatige verantwoording over de middeleninzet
 • Het onderzoeken en neerleggen van de bevindingen over de getrouwheid en de rechtmatigheid van jaarrekening en –verslag in een rapportage door de externe accountant. De aansturing van de accountant namens de gemeenteraad vindt plaats door het audit committee.