Begroting 2017

1.1 Gemeenteraad

Risico

  1. De gemeente en/of de O’s pakken in onvoldoende mate hun veranderende rol op waardoor de doelstellingen uit de ‘Toekomstvisie Etten-Leur doet het gewoon’ niet of slechts gedeeltelijk worden behaald.
  2. Risico op een minder goede samenwerking tussen raad - college - organisatie (voorbeeld: de bezuinigingen kunnen leiden tot moeilijkheden wanneer partijen het niet eens kunnen worden over de bezuinigingsvoorstellen).
  3. Imagorisico.
  4. Overheids- en burgerparticipatie zijn onvoldoende ingebed waardoor beleid niet in samenwerking tot stand komt en de samenwerking met de O’s onvoldoende van de grond komt.
  5. Integriteit (zowel financieel als imago) waardoor de politiek en het bestuur aan gezag verliezen, proceskosten moeten worden gemaakt en besluiten vertraagd of vernietigd kunnen worden.
  6. Verbindend besturen met daarbij behorende rollen en sturingsmodel komt onvoldoende tot stand waardoor de doelstellingen uit de ‘Toekomstvisie Etten-Leur doet het gewoon’ niet of slechts gedeeltelijk worden behaald.
  7. De afstemming tussen colleges en gemeenteraden in de regio komt onvoldoende tot stand waardoor de grip op en sturing aan verbonden partijen achter blijft bij het gestelde in de kadernota verbonden partijen.