Begroting 2017

1.1 Gemeenteraad

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

1.123

973

907

948

977

903

Baten

2

0

3

3

3

3

Totaal saldo van lasten en baten

-1.121

-973

-904

-945

-974

-900

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Resultaat product

-1.121

-973

-904

-945

-974

-900