Begroting 2017

1.1 Gemeenteraad

We investeren in de relatie met onze partners en zijn zelf een betrouwbare partner

De gemeente zet de ontmoeting, de relatie met en de initiatieven van de O’s centraal. De gemeente staat open voor initiatieven van partners en maakt het mogelijk dat deze initiatieven een bijdrage leveren aan de gewenste maatschappelijke effecten. 38% van de inwoners vond in 2014 dat de gemeente voldoende ruimte biedt voor ideeën en initiatieven van inwoners. In 2015 is dat gestegen naar 40%. Dit is hoger dan bij gemeenten in dezelfde grootteklasse (25.000-50.000 inwoners), dan gemeenten in onze provincie en in Nederland. Het vergt van alle partijen een verandering van denken en doen. Het doel is dat dit in de loop van de jaren langzaam maar zeker stijgt.

Uit de rapportage van de burgerpeiling Waarstaatjegemeente blijkt dat de samenwerking tussen gemeente en inwoners heel belangrijk wordt gevonden. De inwoners waardeerden de samenwerking en het betrekken van inwoners bij het voorbereiden en uitvoeren van plannen in 2014 met een 6,2. In 2015 is dit cijfer gelijk gebleven. Dat geldt ook voor het landelijke (6,0) en het provinciale (6,0) cijfer. Vergeleken met Etten-Leur is dat nog altijd 0,2% lager. Voor gemeente in dezelfde grootteklasse is het cijfer gestegen van 5,9 in 2014 naar 6,1 in 2015. In 2019 willen we dat de inwoners de samenwerking tussen gemeente en inwoners met minimaal een 6,5 waarderen.

Spreken is zilver, luisteren is goud

Uitgangspunten voor communicatie zijn: Communicatie is een verantwoordelijkheid van iedereen en is integraal onderdeel van het handelen van de gemeente. Inwoners kunnen gemakkelijk de benodigde informatie vinden. We communiceren in heldere woorden en beelden. In 2014 werd communicatie en informatievoorziening beoordeeld met een 6,8; in 2015 is dit cijfer hetzelfde gebleven. In 2019 wil de gemeente minimaal een 7,5 scoren.

Etten-Leur is een krachtige entiteit in de regio en heeft regie op samenwerking

Gemeente Etten-Leur blijft inzetten op regionale samenwerking. We werken aan duidelijke afspraken over en met deze samenwerkingsverbanden. De samenwerking wordt aangegaan vanuit eigen kracht met als doel kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en kostenbeheersing. Het college handelt hierin als vooruitgeschoven post en betrekt de gemeenteraad zodanig dat het vertrouwen in samenwerkingsverbanden goed is. Dit is transparant en voor iedereen duidelijk weergegeven in de P&C documenten.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Waardering alle inspanningen van de gemeente

6,8

6,8

6,9

6,9

7,0

7,0

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> burgerpeiling -> waardering alle inspanningen van de gemeente

Doelstelling 2 De vijf O’s actief betrekken bij de vaststelling van beleid

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

De door de raad vast te stellen beleidsplannen worden geagendeerd tijdens ‘de raad luistert’

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bron: eigen analyse agenda ‘de raad luistert’

Doelstelling 3 Het laten kiezen van volksvertegenwoordigers

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen

-

-

-

50,0%

-

 •  

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> bestuur en organisatie -> opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen

Doelstelling 4 Een getrouwe en rechtmatige verantwoording over de middeleninzet

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Een goedkeurende controleverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bron: controleverklaring extern accountant

Doelstelling 5 Een doelmatig en doeltreffend bestuur

Indicator   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Positief oordeel in de rapportage van de Rekenkamer West-Brabant over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het onderzochte beleid(sonderdeel)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bron: rapport Rekenkamer West-Brabant

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle
 • De gemeenteraad ondersteunen bij de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak door het organiseren van de vergaderingen tijdens raadsmaandagen (presidiumvergaderingen, ‘de raad luistert’, ‘de raad debatteert’ en ‘de raad besluit’).
 • Controleren van het uitvoeren van het raadsprogramma 2014-2018 en het Beleidskader 2014-2018.
 • Bij iedere raadscyclus wordt ruimte gemaakt voor een op basis van de raadskalender voor het komende jaar gericht bezoek aan één van de vijf O’s. Onderdeel van een dergelijk bezoek is in ieder geval ophalen wat de betreffende O van de gemeente verwacht/nodig heeft in het kader van overheidsparticipatie. De resultaten van deze bezoeken worden waar nodig verwerkt in (aanvullende) kaderstelling.
 • Met de gemeenteraad het gesprek voeren over wat recent verschenen rapporten betekenen voor de werkwijze van de gemeenteraad zelf en de wijze van het actief betrekken van de vijf O’s.
 1. De vijf O’s actief betrekken bij de vaststelling van beleid
 • Op basis van de evaluatie van het nieuwe vergadermodel besluit de gemeenteraad over de vormgeving van het vergadermodel in de rest van deze raadsperiode. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om bijeenkomsten daar waar dit een meerwaarde heeft, buiten het Oude Raadhuis te houden.
 • Bij ‘de raad luistert’ informatie te verzamelen over de kwaliteit van burgerparticipatie bij gemeentelijke plannen.
 • Het organiseren van twee op basis van de actualiteit gerichte wijkbijeenkomsten en een gemeentebrede themabijeenkomst.
 • Blijven organiseren van jaarlijkse gesprekken met partners over doelstellingen voorafgaand aan de jaarrekening (wat hebben we bereikt) en kadernota (wat doen we om bij te sturen) alsmede de begroting (wat doen we komend jaar).
 1. Het laten kiezen van volksvertegenwoordigers
 • In 2017 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer voorzien.
 1. Een getrouwe en rechtmatige verantwoording over de middeleninzet
 • Het onderzoeken en neerleggen van de bevindingen over de getrouwheid en de rechtmatigheid van jaarrekening en -verslag in een rapportage door de externe accountant. De aansturing van de accountant namens de gemeenteraad vindt plaats door het audit committee.
 1. Een doelmatig en doeltreffend bestuur
 • Het meten van het oordeel van de burger door middel van het uitvoeren van een burgerpeiling.
 • Het onderzoeken van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur door de onafhankelijke Rekenkamer West-Brabant.