Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Brabant (WVS)

Vestigingsplaats

Roosendaal

Beoogd effect

Bieden van werkgelegenheid aan arbeidsgehandicapten die geen perspectief hebben op de reguliere arbeidsmarkt.

Beleidsvoornemens

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Hiermee is de toegang tot de Wet Sociale Werkvoorziening afgesloten. De huidige WSW-werknemers behouden hun baan, maar de arbeidsplaatsen die vrijvallen daar door natuurlijk verloop kunnen van rechtswege niet meer worden ingevuld. Dit gaat een grote impact hebben voor WVS. In de tweede helft van 2015 is het herstructureringsplan ‘WVS: werk in uitvoering’ vastgesteld, waarmee besloten is tot de doorontwikkeling van WVS naar leerwerkbedrijf. WVS zal als leerwerkbedrijf een rol gaan spelen bij de arbeidsontwikkeling van de doelgroepen behorende tot de Participatiewet. Op dit moment wordt invulling gegeven aan deze herstructurering van WVS.
Het uiteindelijke doel is het zodanig herstructureren van de WVS-groep, zodat zij in staat is:

 • Invulling te geven aan hun veranderende rol binnen de Participatiewet;
 • Effectief en efficiënt samen te kunnen werken met, en aan te kunnen sluiten bij het Werkplein Hart van West-Brabant;
 • Toekomstige financiële tekorten te kunnen terugdringen en het gezamenlijk resultaat met het Werkplein Hart van West-Brabant te optimaliseren.

Bijdrage gemeente

Begroting 2015: € 433.808 (aangepaste begroting)
Begroting 2016: € 503.677
Begroting 2017: € 249.280

Eigen vermogen

1 januari 2015      € 2.253.000
31 december 2015   € 2.782.000
1 januari 2017       € 2.253.000
31 december 2017   € 2.253.000

Vreemd vermogen

1 januari 2015      € 21.570.000
31 december 2015   € 20.279.000
1 januari 2017      € 20.695.000
31 december 2017   € 20.756.000

Resultaat

2015         € 529.000
2017         € 0*
* na vast aanvullende gemeentelijke bijdrage ad. €1.114.000 (raadsbesluit 2003) en aanvullende gemeentelijk bijdrage ad. €1.185.000

Risico’s

De afgelopen jaren is er al fors bezuinigd op de rijksbijdrage WSW. En met de inwerkingtreding van de Participatiewet bouwt deze rijksbijdrage verder af.
Deze bezuinigingen kunnen niet opgevangen worden door een toename in de productiviteit van de sociale werkplaats  populatie. Ook het terugbrengen van de loonkosten is niet mogelijk omdat WSW-banen en lonen bij wet en CAO gegarandeerd zijn. Bovendien bestaat er nog altijd onzekerheid over de mate en wijze van afbouw van de WSW-sector onder de Participatiewet en de afbouw van de WSW-rijkssubsidie die daarbij hoort.
Hierdoor komt de exploitatie van WVS onder druk te staan. De afgelopen jaren is er fors ingeteerd op de reserves van WVS, waardoor toekomstige tekorten voor rekening van de deelnemende gemeenten komen.

Effect op  kwaliteits-verbetering, krachtenbundeling en kostenbe-heersing (3K’s)

Een besparing is niet exact te kwantificeren maar de Gemeenschappelijke Regeling  WVS is onder andere door schaalvoordeel in staat meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking tegen lagere kosten te realiseren. Dit komt naar voren door lagere organisatiekosten en facilitaire kosten dan wanneer de negen deelnemende gemeenten elk afzonderlijk een sociaal werkbedrijf in stand zouden moeten houden. Ook maakt het groter aantal werknemers van de sociale werkvoorziening het eenvoudiger om geschikte mensen voor opdrachten te kunnen leveren. Daarmee levert het samenwerkingsverband een positief effect op de 3 K’s.

Richtlijnen kaders begroting 2018

Financieel:

 1. De begroting 2018 dient te worden opgesteld binnen de bestaande financiële kaders.
 2. De begroting dient een  meerjarig inzicht te geven in het verloop van de afbouw van de taakstelling die vanuit het Rijk wordt verondersteld plaats te vinden  in relatie tot de geplande afbouw van de populatie van WVS, uitgedrukt in aantallen en bedragen.
 3. Wat betreft  gezamenlijke activiteiten met het Werkplein HvWB zorgt WVS er voor dat hetgeen daarover in haar begroting is opgenomen  aansluit bij de begroting van het Werkplein HvWB.

Beleidsmatig:

 1. WVS-groep dient haar  activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien met het Werkplein HvWB  en de ISD Brabantse Wal. Hierbij dient het resultaat van de drie organisaties tezamen optimaal te zijn.
 2. De activiteiten van de WVS-groep vormen een keten met de activiteiten van het Werkplein HvWB  en de ISD.  Voor de monitoring van de keten stellen de gemeenten gezamenlijk  een ketenbegroting op.  WVS-groep dient haar begroting  zodanig op te stellen dat de beoogde ketenmonitoring daadwerkelijk kan plaatsvinden.
 3. WVS-groep dient zich binnen een periode van 5 jaar om te vormen tot een leer-werkbedrijf voor de bredere doelgroep van de Participatiewet.
 4. WVS-groep  werkt, samen met het Werkplein  en ISD :

a.     Vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie;
b.     Beschut werk voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken.

 1. WVS-groep  maakt inzichtelijk welke activiteiten en risico’s  verbonden zijn aan de afbouw van de taakstelling en stelt maatregelen voor  om nadelige financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
 2. WVS-groep  maakt het ambitieniveau inzichtelijk van de afbouw van het oude WSW-bestand.

Register

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Brabant

Deelnemers

Etten-Leur, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert.

Wettelijke voorschriften

De Wet sociale werkvoorziening

Doel regeling

Het scheppen van aangepaste werkgelegenheid voor personen die vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.

Reden aangaan verbinding

Uitvoering Wet sociale werkvoorziening, waarbij door schaalvergroting efficiencyvoordelen behaald worden.

Bevoegdheden

Het Werkvoorzieningschap heeft tot taak de gemeenschappelijke regeling van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de sociale werkvoorziening.

Besluit met betrekking tot de zienswijzen van de gemeente Etten-Leur

Ingediende zienswijze WVS

Besluit Algemeen Bestuur WVS

Met de begroting WVS 2017 kan worden ingestemd onder de nadere voorwaarde dat een drietal specifieke risico’s nader worden benoemd, gemonitord en daarover in kwartaalrapportages wordt gerapporteerd:
Het betreft:

 1. het risico dat werkelijke uitstroom niet in pas loopt met gehanteerde fictieve uitstroom van het landelijk rekenmodel en de gevolgen die dit heeft voor verhouding rijksbijdrage versus daadwerkelijke loonkosten;
 2. in hoeverre de taakstelling leerwerktrajecten door WVS-groep kan worden gerealiseerd;
 3. het aantal medewerkers dat een transitievergoeding moet worden betaald en het totaalbedrag van de uitgekeerde transitievergoedingen

De vorengenoemde onderwerpen komen in de kwartaalrapportages aan de orde.

De huidige begroting WVS 2017 ontbeert tot op heden een integrale insteek wat betreft de uitvoering van de Participatiewet. Zodra de bestuursopdracht herstructurering tot uitkomsten leidt kan de geconstateerde situatie ongedaan worden gemaakt. Er wordt van WVS-groep verwacht dat zij door middel van een begrotingswijziging of een nieuwe begroting de gewijzigde verhoudingen vastlegt;

Zodra de uitkomsten van de bestuursopdracht herstructurering WVS en ketensamenwerking Participatiewet bekend zijn zal hiermee rekening worden gehouden. Als de uitkomsten dit jaar tijdig bekend zijn zal hiermee rekening gehouden worden in een dit najaar op te stellen begrotingswijziging of nieuwe begroting.

Indien de meicirculaire rond de Sociale Wervoorziening-gelden van het participatiebudget grote financiële wijzigingen inhoudt wordt van WVS-groep verwacht dat zij dan een voorstel tot wijziging van de begroting aan de aangesloten gemeenten zal voorleggen;

De gevolgen van de meicirculaire zullen worden verwerkt in een bijgestelde begroting die het komende najaar in procedure zal worden gebracht. In deze bijgestelde begroting zal rekening worden gehouden met alle op dat moment bekend zijnde nieuwe informatie/ontwikkelingen.

Het Algemeen Bestuur van WVS-Groep voor te stellen om de besluitvorming over het rekeningresultaat 2014 (€ 1.837.000) te herzien en eventuele besluitvorming over herbestemming mee te nemen bij het opstellen van de besluitvorming over de ketenbegroting.

Wij vinden het onverstandig om thans over te gaan tot het alsnog aan de deelnemende gemeenten uitkeren van het positieve exploitatieresultaat van 2014. Hoewel de in 2015 genoemde specifieke risico’s inmiddels niet volledig meer actueel zijn, zijn de financiële risico’s van WVS-groep op dit moment onverminderd hoog. Te noemen zijn onder andere de tragere (werkelijke) uitstroom uit de SW ten opzichte van het landelijke rekenmodel, de zeer forse verlaging van de SW-rijksbijdrage per SE (o.a. een verlaging met > € 800,- per SE in 2017, hetgeen voor 2017 een extra financiële tegenvaller betekent van ten minste € 1,8 miljoen), de ontoereikende compensatie voor de stijgende loonkosten SW, de stijgende loonkosten (Cao) voor het reguliere personeel (die door de eigen exploitatie gedekt moeten worden) en de op dit moment al hoge (externe) financieringsbehoefte van WVS-groep (Een uitkering van € 1,8 miljoen betekent dat dit bedrag extra bij geleend moet worden met kortlopend geld. WVS-groep gaat dan van € 9,2 miljoen naar € 11 miljoen kortlopend krediet naast ruim € 4 miljoen langlopende leningen). Daarnaast kan niet uitgesloten worden dat WVS-groep op termijn extra financiële middelen nodig zal hebben in het kader van het lopende herstructureringsproces. Bij de uitwerking van de bestuursopdracht herstructurering WVS en ketensamen werking Participatiewet zullen de effecten van de ketensamenwerking beter / duidelijker in beeld worden gebracht. Dit zal echter niet direct een oplossing bieden voor de hiervoor genoemde risico’s die WVS-groep loopt.
Op grond van het vorenstaande hebben wij besloten het positieve resultaat van 2014 vooralsnog niet uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Vanzelfsprekend kan in een later stadium nog eens opnieuw worden gekeken naar de reserve positie van WVSgroep.